Οδηγίες προς Επιχειρήσεις Τουρισμού & Γαστρονομίας

//Οδηγίες προς Επιχειρήσεις Τουρισμού & Γαστρονομίας
Οδηγίες προς Επιχειρήσεις Τουρισμού & Γαστρονομίας2018-06-26T21:32:25+00:00

Οδηγίες προς Επιχειρήσεις για τους Όρους & τις Συνθήκες Πρακτικής Άσκησης Καταρτιζομένων ΙΕΚ του Τομέα Τουρισμού & Γαστρονομίας.

Θα θέλαμε αρχικά να σας ευχαριστήσουμε για το ενδιαφέρον σας να απασχολήσετε ένα καταρτιζόμενο του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ για τη διεξαγωγή της Υποχρεωτικής Πρακτικής Άσκησης του. Με το παρόν θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα βασικά στοιχεία που διέπουν την Πρακτική Άσκηση καταρτιζομένων ΙΕΚ καθώς και για τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν κατά την έναρξη, διεξαγωγή και ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 1. Η Πρακτική Άσκηση των καταρτιζομένων ΙΕΚ είναι υποχρεωτική από τον Σεπτέμβριο 2013 και μετά, για όλους όσους εγγράφονται σε ιδιωτικά ή δημόσια ΙΕΚ. (ν.4186 – ΦΕΚ 193 τ.Α΄/17.09.2013).
 2. Οι καταρτιζόμενοι σε ΙΕΚ δικαιούνται να κάνουν Πρακτική Άσκηση είτε παράλληλα με τις σπουδές τους στο Γ’ ή Δ’ εξάμηνο σπουδών (μετά τη λήξη του Β΄ εξαμήνου σπουδών) είτε και μετά την ολοκλήρωση του Δ’ εξαμήνου σπουδών τους.
 3. Η Πρακτική Άσκηση είναι συνολικής διάρκειας 960 ωρών.
 4. Η πρακτική άσκηση πρέπει να είναι συναφής με το αντικείμενο της ειδικότητας του καταρτιζόμενου.
 5. Το ωράριο θα πρέπει να είναι 6 έως 8 ώρες την μέρα για 5 μέρες την εβδομάδα.
 6. Η πρακτική άσκηση μπορεί να αρχίσει κάθε 1η και 15η του μήνα.
 7. Οι καταρτιζόμενοι δεν επιτρέπεται να απουσιάζουν συνολικά πάνω από 15 μέρες κατά την διάρκεια της πρακτικής και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να συμπληρωθούν οι απαιτούμενες ώρες Πρακτικής.
 8. Η ασφαλιστική κάλυψη γίνεται από την επιχείρης με ασφάλεια ΙΚΑ καταβάλλοντας 1% επί του ετή με ασφάλεια ΙΚΑ καταβάλλοντας 1% επί του ετήσιου τεκμαρτού ημερομισθίου της δωδέκατης ασφαλιστικής κλάσης για ατυχήματα στο χώρο πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης (ΦΕΚ 18, τ.Α / 14-2-1992, ΦΕΚ 1345,τ.Β΄/ 31-08-2010).
 9. Για να πραγματοποιηθεί η Πρακτική Άσκηση πρέπει οι ασκούμενοι να είναι εφοδιασμένοι με βιβλιάριο υγείας σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 1077/80, και να καλύπτονται ασφαλιστικά για υγειονομική περίθαλψη (άρθρθ 11 του ν. 2837/2000 και τη παρ. 10 του άρθρου 15 του ν. 3232/2004)
 10. Από τη νομοθεσία (ΦΕΚ 1345, τ. Β΄/31-08-2010 παρ. 6) προκύπτει ότι η αποζημίωση της πρακτικής άσκησης των ασκούμενω ανέρχεται κατ΄ελάχιστον στο 60% του κατώτατου βασικού μισθού της εκάστοτε Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
 11. Όσες επιχειρήσεις δεν παρέχουν στέγη στους ασκούμενους των οποίων η κατοικία είναι εκτός του νομού που βρίσκεται το ξενοδοχείο και σε νησιωτικά συμπλέγματα εκτός νήσου, καταβάλλουν σε αυτούς επιπλέον αποζημίωση στέγης ίσης κατ΄ελάχιστο με το 29% του κατώτατου βασικού μισθού της εκάστοτε Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
 12. Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να εγγράφουν τους ασκούμενους σπουδαστές στον πίνακα προσωπικού τους.
 13. Κατά τη πορεία της πρακτικής άσκησης του καταρτιζομένου θα γίνεται εποπτεία από τον Συντονιστή Πρακτικής Άσκησης του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ με τον οποίο θα μπορείτε να επικοινωνείτε για τα όποια θέματα τυχόν προκύψουν κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης.
 14. Η πρακτική Άσκηση των σπουδαστών Τουριστικών Επαγγελμάτων προσδιορίζεται από το ΦΕΚ 1345, τ. Β΄/31-08-2010 παρ. 6 αλλά καθώς αποτελούν καταρτιζόμενους ΙΕΚ, προισδιορίζεται και από τον νόμο ν.4186 (ΦΕΚ 193 τ.Α΄/17.09.2013 άρθρο 23), την Υπουργική Απόφαση 5954/2014 (ΦΕΚ 1807 τ.Β’ /02.07.2014 άρθρο 3) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση 139931/08-09-2015 (ΦΕΚ 1953, τ.B /10-09-2015)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ – ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ – ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΒΗΜΑ 1

Το Γραφείο Σταδιοδρομία του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ θα σας αποστείλει πριν την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης του καταρτιζόμενου τα παρακάτω έγγραφα τα οποία θα πρέπει να συμπληρώσετε, υπογράψετε και σφραγίσετε πριν μας τα αποστείλετε πίσω:

 • Βεβαίωση Εργοδότη για Αποδοχή του Καταρτιζόμενου για Πρακτική Άσκηση
 • Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης μεταξύ Ασκούμενου, ΙΕΚ, και Φορέα Απασχόλησης

ΒΗΜΑ 2

Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών από την πλευρά του ΙΕΚ, ο Ασκούμενος θα σας φέρει την πρώτη μέρα της πρακτικής του άσκησης:

 • Το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης
  (Το βιβλίο θα συμπληρώνει καθημερινά ο Ασκούμενος και θα πρέπει να υπογράφει εβδομαδιαία ο υπάλληλος ή διευθυντής που θα έχετε θέσει εσείς ως Υπεύθυνο για την Πρακτική Άσκηση του ασκούμενου).
 • Την Εγκριτική Απόφαση θεωρημένη από τη ΓΓΔΒΜ
 • Τη Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης μεταξύ Ασκούμενου, ΙΕΚ, και Φορέα Απασχόλησης υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από το ΙΕΚ.

Τα παραπάνω έντυπα θα πρέπει να βρίσκονται στην εταιρεία σας στην περίπτωση ελέγχου.

ΒΗΜΑ 3

Την πρώτη ημέρα της εργασίας του ασκούμενου θα πρέπει να ολοκληρωθεί από το λογιστήριο σας η διαδικασία πρόσληψης του για Πρακτική Άσκηση με ασφάλεια ΙΚΑ καταβάλλοντας 1% επί του ετήσιου τεκμαρτού ημερομισθίου της δωδέκατης ασφαλιστικής κλάσης για ατυχήματα στο χώρο πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης (ΦΕΚ 18, τ.Α / 14-2-1992, ΦΕΚ 1345,τ.Β΄/ 31-08-2010).

ΒΗΜΑ 4

Μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης του καταρτιζομένου θα πρέπει να συμπληρώσετε την αντίστοιχη Βεβαίωση Παρουσίας για την πραγματοποίηση της πρακτικής την οποία ο ασκούμενος οφείλει να προσκομίσει στο ΙΕΚ μαζί με το συμπληρωμένο Βιβλίο Πρακτικής.

Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συνεργασία

Το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ διαθέτει  47 χρόνια εμπειρίας στον χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης προσφέροντας σπουδές Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης, επιπέδου 5.

Έχοντας πάντα ως μέγιστο κριτήριο την ασφάλεια των σπουδαστών, την ποιότητα της παρεχόμενης γνώσης και τις δυνατότητες επαγγελματικής αποκατάστασης, δημιουργήσαμε τον πιο σύγχρονο όμιλο εκπαιδευτηρίων στην Αττική.

Η ναυαρχίδα του ομίλου μας με υποδομές 4500m2 που εκτείνονται σε έξι ορόφους και πληρούν τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές για παροχή σπουδών υψηλού επιπέδου βρίσκεται επί των οδών Ιπποκράτους 22 & Ναυαρίνου, στο κέντρο της Αθήνας.

Με υπερσύγχρονο εξοπλισμό, λειτουργική σχεδίαση και θεματικές αίθουσες διδασκαλίας, αναπτύσσουμε ένα μοναδικό περιβάλλον εκπαίδευσης στην πιο όμορφη γειτονιά της Αθήνας. Οι εγκαταστάσεις μας απέχουν μόλις 5 λεπτά από τη στάση Μετρό Πανεπιστήμιο και από το τέρμα των Λεωφορείων της οδού Ακαδημίας.

Από τον Ιούνιο του 2018, μπορείτε να μας βρείτε και στο νέο campus στη Δυτική Αττική, επί της Λεωφόρου Θηβών 197 στο Περιστέρι, μόλις 2 λεπτά από τη στάση Μετρό Ανθούπολη.

Στο ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ, δεν επαναπαυόμαστε ποτέ! Πιστοί πάντα στο όραμά μας και ακολουθώντας τις αξίες που καθορίζουν τα βήματα μας όπως η Διαφάνεια, η Ηθική, η Υπευθυνότητα και η Αξιοπιστία, ενισχύουμε συνεχώς την Ειλικρινή σχέση μαζί σας. Αυτά που ο καθένας φαντάζεται να μπορούσε, τώρα γίνονται πράξη…

Κοιτάμε το μέλλον με όραμα και θέτουμε συνεχώς υψηλότερους στόχους. Δεν συμβιβαζόμαστε με τίποτα λιγότερο από την παροχή της πιο ολοκληρωμένης σπουδαστικής εμπειρίας!

Σε αυτή την σελίδα χρησιμοποιούνται Cookies.
Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.
Πολιτική Cookies    Πολιτική Απορρήτου

Συμφωνώ