Οδηγίες προς Σπουδαστές

Αγαπητέ σπουδαστή όσον αφορά την υποχρεωτική Πρακτική Άσκησή σου (5ο εξάμηνο σπουδών), θα πρέπει να γνωρίζεις τα παρακάτω:

 1. Η Πρακτική Άσκηση είναι υποχρεωτική από τον Σεπτέμβριο 2013 και μετά, για όλους όσους εγγράφονται σε ΙΕΚ (ν.4186 – ΦΕΚ 193 τ.Α΄/17.09.2013).
 2. Η Πρακτική Άσκηση προσδιορίζεται από τον νόμο ν.4186 (ΦΕΚ 193 τ.Α΄/17.09.2013 άρθρο 23), την Υπουργική Απόφαση 5954/2014 (ΦΕΚ 1807 τ.Β’ /02.07.2014 άρθρο 3) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση 139931/08-09-2015 (ΦΕΚ 1953, τ.B /10-09-2015).
 3. Δικαιούσαι να κάνεις Πρακτική Άσκηση μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Β’ εξαμήνου σπουδών. Μπορείς να πραγματοποιήσεις την Πρακτική Άσκηση σου είτε παράλληλα με τις σπουδές σου στο Γ’ ή Δ’ εξάμηνο είτε και μετά την ολοκλήρωση του Δ’ εξαμήνου σπουδών.
 4. Η Πρακτική Άσκηση είναι συνολικής διάρκειας 960 ωρών και μπορεί να ξεκινήσει κάθε 1η και 15η του μήνα.
 5. Η πρακτική άσκηση πρέπει να είναι συναφής με το αντικείμενο της ειδικότητας.
 6. Το ωράριο σου θα πρέπει να είναι 6 έως 8 ώρες την μέρα για 5 μέρες την εβδομάδα.
 7. Δεν επιτρέπεται να απουσιάσεις συνολικά πάνω από 15 μέρες κατά την διάρκεια της Πρακτικής σου και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να συμπληρωθούν οι απαιτούμενες ώρες Πρακτικής.
 8. Η ασφαλιστική σου κάλυψη γίνεται από το Ι.Ι.Ε.Κ. ΔΕΛΤΑ με ασφάλεια ΙΚΑ καταβάλλοντας 1% επί του ετήσιου τεκμαρτού ημερομισθίου της δωδέκατης ασφαλιστικής κλάσης για ατυχήματα στο χώρο πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης (ΚΥΑ 139931/08-09-2015, ΦΕΚ 1953, τ.B /10-09-2015 “Πρακτική Άσκηση ή Μαθητεία Καταρτιζομένων Ι.Ε.Κ.”)
 9. Από την νομοθεσία προκύπτει ότι ο εργοδότης δεν είναι υπόχρεος οικονομικής επιβάρυνσης (ΦΕΚ 104, τ.Β /22-2-1996) κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης.
 10. Δικαίωμα Απαλλαγής: Εάν έχεις συμπληρώσει 120 επαγγελματικά ένσημα από εργασία συναφή με την ειδικότητα που παρακολουθείς στο ΙΕΚ, τότε μπορείς εάν το επιθυμείς να απαλλαγείς από την Πρακτική Άσκηση.

Εάν έχεις συμπληρώσει τουλάχιστον 40 ένσημα από εργασία στην ειδικότητα που παρακολουθείς στο ΙΕΚ, τότε μπορείς να απαλλαγείς από τον αντίστοιχο χρόνο Πρακτικής και να πραγματοποιήσεις το υπόλοιπο του χρόνου που απαιτείται για τη συμπλήρωση των 960 ωρών Πρακτικής Άσκησης.

Στην περίπτωση που επιθυμείς να απαλλαγείς θα πρέπει να προσκομίσεις στο ΙΕΚ τα παρακάτω:

 • Υπεύθυνη Δήλωση ότι επιθυμείς να απαλλαγείς λόγω επαγγελματικής εμπειρίας.
 • Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα από όπου προκύπτει η ασφάλιση σου.
 • Βεβαίωση του εργοδότη για την εργασία και τη θέση σου στην εταιρεία.

Διαδικασία Έγκρισης Πρακτικής Άσκησης

ΒΗΜΑ 1

Θα πρέπει να παραλάβεις από το Γραφείο Σταδιοδρομίας του  ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ τα έντυπα που αφορούν την έγκριση της Πρακτικής Άσκησης:

 • Δικαιολογητικά Έγκρισης Πρακτικής
 • Αίτηση Έναρξης Πρακτικής Άσκησης (Για να την συμπληρώσεις θα πρέπει να έχεις βγάλει ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και ΑΜΑ ΙΚΑ)
 • Βεβαίωση Αποδοχής Εργοδότη (Συμπληρώνεται από τον Φορέα Απασχόλησης)

ΒΗΜΑ 2

Θα πρέπει να πας το έντυπο της Βεβαίωσης Αποδοχής στην επιχείρηση που θα πραγματοποιήσεις την Πρακτική σου Άσκηση ώστε ο υπεύθυνος να συμπληρώσει τα στοιχεία, να βάλει τη σφραγίδα της επιχείρησης και την υπογραφή του.

ΒΗΜΑ 3

Τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την επιθυμητή ημερομηνία έναρξης θα πρέπει να προσκομίσεις στο Γραφείο Σταδιοδρομίας  συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα τα παραπάνω έντυπα ώστε να κατατεθούν στη ΓΓΔΒΜ του Υπουργείου Παιδείας προς έγκριση.

ΒΗΜΑ 4

Πριν την ημερομηνία έναρξης της πρακτικής σου το Γραφείο Σταδιοδρομίας θα σε ειδοποιήσει να παραλάβεις την Εγκριτική Απόφαση και το Βιβλίο Πρακτικής σου.

Την Εγκριτική Απόφαση θα πρέπει να την παραδώσεις στον υπεύθυνο του Φορέα Απασχόλησης.

Στο Βιβλίο Πρακτικής οι ημερήσιες καταχωρήσεις θα πρέπει να συμπληρώνονται από εσένα και εβδομαδιαίως θα γίνεται η αξιολόγηση σου από τον επόπτη της Πρακτικής στην επιχείρηση.

ΒΗΜΑ 5

Όταν ολοκληρωθεί η Πρακτική σου Άσκηση θα πρέπει να προσκομίσεις στο Γραφείο Σταδιοδρομίας του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ συμπληρωμένο το Βιβλίο Πρακτικής μαζί με τα έντυπα ολοκλήρωσης που προβλέπονται στο Παράρτημα του Βιβλίου και μια αναλυτική κατάσταση ενσήμων ΙΚΑ για το διάστημα της πρακτικής σου άσκησης.