ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Νέο Πρόγραμμα Κατάρτισης Εργαζομένων Κοινωφελούς Εργασίας

Ποιους αφορά το Πρόγραμμα Κατάρτισης Εργαζομένων Κοινωφελούς Εργασίας   

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων κοινωφελούς εργασίας έχουν 36.500 άτομα που εργάζονται σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων.

 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

   

  Ο υπ.’ όψιν φορέας δηλώνει υπεύθυνα ότι τηρεί τη σχετική νομοθεσία και ειδικότερα τον «Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation – GDPR)» που αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία αυτών όσον αφορά τη συλλογή, τη διατήρηση, την αποθήκευση, την προώθηση, τους νόμιμους λόγους επεξεργασίας και τη διασφάλιση τους, σύμφωνα με τις ρήτρες που τίθενται από το νομικό πλαίσιο. Σημειώνεται ότι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι κάθε πληροφορία που αφορά και προσδιορίζει ένα υποκείμενο (φυσικό πρόσωπο), με βάση την οποία αυτό ταυτοποιείται. Κάθε φυσικό πρόσωπο, τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας, απολαμβάνει των δικαιωμάτων που προβλέπει η νομοθεσία. Οι υπεύθυνοι που επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεσμεύονται για την τήρηση του απορρήτου και η περαιτέρω διαβίβαση αυτών των δεδομένων θα γίνεται αποκλειστικά σύμφωνα με την δοθείσα εξουσιοδότηση του Αιτούντος και τις δεσμεύσεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Η τήρηση των ανωτέρω δεδομένων θα γίνεται για χρονικό διάστημα που κρίνεται απολύτως απαραίτητο για την εκπλήρωση των εν λόγω σκοπών και σύμφωνα με τις νομοθετικές προβλέψεις.

  Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι αναγκαία για την επικοινωνία μαζί σας και δεν επέχει θέση αιτήσεως εγγραφής που έπεται, η όλη δε διαδικασία ολοκληρώνεται με την υπογραφή της σχετικής συμβάσεως συνεργασίας, τηρώντας πάντοτε, ως ανωτέρω αναφέρεται, τη σχετική νομοθεσία τήρησης απορρήτου των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.

  Ποια είναι η διάρκεια του Προγράμματος Κατάρτισης Εργαζομένων Κοινωφελούς Εργασίας

  Το Πρόγραμμα αφορά θεωρητική κατάρτιση από 120 – 150 ώρες αντίστοιχα με το αντικείμενο του προγράμματος κατάρτισης και μετά από σχετική εισήγηση του φορέα εκπόνησης των εκπαιδευτικών ενοτήτων και του περιεχομένου των εκπαιδευτικών υλικών προκειμένου για την αποτελεσματικότητα της κατάρτισης, το οποίο θα οδηγεί στην πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος.

  Ποιες είναι οι θεματικές ενότητες του Προγράμματος Κατάρτισης Εργαζομένων Κοινωφελούς Εργασίας

  A. Οριζόντιες 

  1. Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (1ο επίπεδο)  (120 ώρες)
  2. Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (2ο επίπεδο) (120 ώρες)
  3. Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (3ο επίπεδο) (120 ώρες)
  4. Οργάνωση & Λειτουργία Δημόσιων Υπηρεσιών, Οργανισμών & Επιχειρήσεων (140 ώρες)
  5. Οριζόντιες Ξενόγλωσσες Ικανότητες στο Χώρο Εργασίας (Αγγλικά) (130 ώρες)
  6. Διαχείριση Καταστροφών και Κρίσεων (120 ώρες)
  7. Πρώτες βοήθειες (130 ώρες)
  8. Περιβαλλοντολογική Προστασία και Ανακύκλωση Προϊόντων  (120 ώρες)
  9. Ψηφιακές Δεξιότητες Κοινωνικής Δικτύωσης με εφαρμογές στο χώρο εργασίας (Social Media) (120 ώρες)

  Β. Εξειδικευμένες δεξιότητες  

  1. Επαγγελματίας Καθαριστής / Απολυμάνσεις Δημοσίων Χώρων (130 ώρες)
  2.  Εισαγωγή στα ψηφιακά Εεκπαιδευτικά Εργαλεία (120 ώρες)
  3.  Χειρισμός Εργαλειομηχανών (120 ώρες)
  4.  Υπηρεσίες Διαμόρφωσης / Συντηρητής Πρασίνου (120 ώρες)
  5.  Στέλεχος Κοινωνικής Φροντίδας (Διαχείρηση πόνου – ψυχολογική στήριξη – δεξιότητες φροντίδας τρίτης ηλικίας) (120 ώρες)
  6.  Οικοδομικές Εργασίες – Εργασίες Κατασκευαστικού Κλάδου (120 ώρες)
  7.  Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων (φυσικών, βιολογικών και τεχνολογικών) σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (120 ώρες)

  Επιλογή & Ένταξη στο Πρόγραμμα Κατάρτισης Εργαζομένων Κοινωφελούς Εργασίας

  Ξεκινά άμεσα η ένταξη για τους εργαζομένους κοινωφελούς εργασίας των Δήμων:

  • Αθηνών &
  • Περιστερίου

  Η κατάρτιση αφορά εργαζομένους κοινωφελούς εργασίας με 8μηνη σύμβαση.

  Ποια είναι τα απαραίτητα Δικαιολογητικά για την Ένταξη στο Πρόγραμμα Κατάρτισης Εργαζομένων Κοινωφελούς Εργασίας

  Ο ωφελούμενος για την εγγραφή του στον πάροχο κατάρτισης, οφείλει να προσκομίσει:

  1. Βεβαίωση από τον επιβλέποντα φορέα (δήμος) ότι απασχολείται στο συγκεκριμένο επιβλέποντα φορέα στο πλαίσιο της υπ΄ αριθ. 4/2020 Δημόσιας Πρόσκλησης του ΟΑΕΔ, όπου Θα αναφέρεται η ημερομηνία πρόσληψης και η προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης του οκταμήνου.
  2. Αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
  3. Τον Αριθμό της αίτησης συμμετοχής τους στη δράση.
  4. Πιστοποιητικό που αποδεικνύει το επίπεδο γνώσης χειρισμού Η/Υ. Αφορά αποκλειστικά όσους ωφελούμενους έχουν επιλέξει ΤΠΥ επιπέδου ΙΙ & ΙΙΙ.

  Γιατί να επιλέξεις τις Σχολές ΔΕΛΤΑ για το Πρόγραμμα Κατάρτισης Εργαζομένων Κοινωφελούς Εργασίας

  Οι Σχολές Δέλτα Εκπαιδευτική Α.Ε. με 50 χρόνια εμπειρία στον κλάδο της εκπαίδευσης και η σύζευξή τους με τους πλέον έγκυρους Φορείς Τηλεκατάρτισης και Πιστοποίησης, εξασφαλίζουν την άμεση και αξιόπιστη ολοκλήρωση της διαδικασίας. Ο συνδυασμός του σχεδόν μισού αιώνα εμπειρίας και της συνεχούς εξέλιξης και καινοτομίας καθώς και η υλοποίηση εκατοντάδων δράσεων κατάρτισης σε συνεργασία με τους πιο αξιόπιστους φορείς, τις καθιστούν το ιδανικό σημείο εκκίνησης για την ένταξή σου στο πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων κοινωφελούς εργασίας. Μπορείς να δεις περισσότερα για τις Σχολές Δέλτα εδώ.

  Ολοκλήρωσε εύκολα και έγκαιρα την αίτησή σου συμπληρώνοντας την παραπάνω φόρμα

  VOUCHER-ΑΝΕΡΓΩΝ

  Η δράση χρηματοδοτείται από το Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση“, με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΑΙΤΗΣΗ