Ασφάλεια και Υγιεινή Τροφίμων

Αιτήσεις Συμμετοχής: Έως 15/03/2019

Περιγραφή:

Το πρόγραμμα κατάρτισης του ΕΦΕΤ για την Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων αφορά το προσωπικό των επιχειρήσεων που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων.

Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν υποχρέωση να καταρτίζουν όλο το προσωπικό τους που ασχολείται με χειρισμό τροφίμων, βάσει της διαδικασίας που περιγράφεται στην Υπουργική Απόφαση 14708/17-08-07.

Βάσει της υπ’ αριθ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967 / 08.10.2012 «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες διατάξεις», οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών οφείλουν να εξασφαλίζουν ότι συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της κείμενης Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας και ειδικότερα ότι οι χειριστές τροφίμων εκπαιδεύονται σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων ανάλογα με το αντικείμενο δραστηριότητας της επιχείρησης και τις εκτελούμενες εργασίες.

Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις τροφίμων που υποχρεούνται σε πλήρη ανάπτυξη συστήματος HACCP. Αυτές οι επιχειρήσεις μπορούν να επιλέξουν είτε να εφαρμόσουν τα προγράμματα του ΕΦΕΤ είτε να αναπτύξουν προγράμματα σύμφωνα με το σύστημα που εφαρμόζουν.

Το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, διοργανώνει  προγράμματα κατάρτισης στην υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων Επιπέδου 1, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΕΦΕΤ. Τα προγράμματα αφορούν στην κατάρτιση απλών χειριστών σε γενικά θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων.

Στο τέλος του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να συμμετέχουν σε  αντίστοιχες εξετάσεις προκειμένου να αξιολογηθούν. Οι εξετάσεις θα γίνονται σε προκαθορισμένες από τον ΕΦΕΤ ημερομηνίες, οι οποίες θα γνωστοποιούνται  στους καταρτισθέντες κατόπιν ενημέρωσης του φορέα μας από τον ΕΦΕΤ.

Διάρκεια: 10 ώρες

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας εκπαίδευσης, το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ θα χορηγήσει προσωρινές βεβαιώσεις, σύμφωνα με το υπόδειγμα που ορίζει ο ΕΦΕΤ και στη συνέχεια ο ΕΦΕΤ θα εκδώσει βεβαιώσεις στους επιτυχόντες των εξετάσεων βάσει των αποτελεσμάτων.