Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες διεξαγωγής θεωρητικών γραπτών εξετάσεων υποψηφίων ελεγκτών ελαφρών και βαρέων οχημάτων Δηµόσιων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ

Save the Dates | 25, 26 & 27 Οκτωβρίου 2021 στις 12:00 π.μ.

Σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή, οι θεωρητικές γραπτές εξετάσεις για τους υποψήφιους ελεγκτές ελαφρών οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ θα διεξαχθούν στις 25 Οκτωβρίου και ώρα 12.00 π.μ. και την Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 12:00 π.µ.

Αντίστοιχα, οι θεωρητικές γραπτές εξετάσεις για τους υποψήφιους ελεγκτές βαρέων οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ θα διεξαχθούν στις 27 Οκτωβρίου και ώρα 12.00 π.μ.

Και οι δύο διαδικασίες θα λάβουν χώρα στο αμφιθέατρο του κτιρίου του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

∆ικαίωµα συµµετοχής στις εξετάσεις έχουν όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν έγκαιρα στη ∆ιεύθυνση Εποπτείας και Ελέγχου (∆36) του υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, έως και τη ∆ευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021 για την κατηγορία των ελαφρών οχηµάτων και έως και την Τρίτη 12 Οκτωβρίου 2021 για την κατηγορία των βαρέων οχηµάτων, συµπληρωµένη την αίτηση συµµετοχής του Παραρτήµατος XII της µε αριθµ. πρωτ. 49462/538/18/20-3-2019 (Β΄ 1172) κ.υ.α., συνοδευόµενη από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά του άρθρου 4 αυτής.

Καλή επιτυχία σε όλους τους υποψηφίους!