{"@context": "http://schema.org", "@type": "Organization", "name": "ΣΑΕΚ ΔΕΛΤΑ 360", "alternateName": "SAEK DELTA 360", "url":"https://iekdelta.gr", "logo":"https://iekdelta.gr/wp-content/uploads/2018/06/iekdelta-logo-1.png", "sameAs":["https://twitter.com/IekDeltaAthens", "https://plus.google.com/+ΙΕΚΔΕΛΤΑΑΘΗΝΑΣΑθήνα", "https://gr.pinterest.com/iekdeltaAthens/", "https://www.facebook.com/IEKdeltaAthens/", "https://www.instagram.com/iekdeltaathens/", "https://www.youtube.com/channel/UCGVGFbnbiDf8Ecxhb_Fm0gA", "https://www.linkedin.com/company/iek-delta-athina-peristeri/" ], "address": {"@type": "PostalAddress", "streetAddress": "Ιπποκράτους 22", "addressRegion": "Αθήνα", "postalCode": "10680", "addressCountry": "GR", "telephone":"+302108225983", "availableLanguage":["Greek","English"] } }

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

 • Ευρωπαϊκά Προγράμματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ)

  erasmus
  Work Based Learning
  ecwork
  ECVET-Permit
  On Track
  Carcraft
  Dessa
  Carcraft
  Carcraft
  We R Open
  SECOVE
  WBL
 • Τι είναι το πρόγραμμα Erasmus+

  ERASMUS: European Region Action Scheme for the Mobility of University Students. Πήρε την ονομασία του από τον φιλόσοφο, θεολόγο και ανθρωπιστή Έρασμο του Ρότερνταμ (1465-1536).

  Το Erasmus+ είναι το νέο πρόγραμμα της ΕΕ για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία, και τον Αθλητισμό για το διάστημα 2014-2020 και πήρε το όνομά του από την αναγνωρισιμότητα του Erasmus στο πλαίσιο των προηγουμένων ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Στόχος του Erasmus+ είναι η ανάδειξη των δεξιοτήτων και της απασχόλησης, καθώς και ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης της νεολαιας σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης.

  Βασική Δράση 1 (KA1/ΒΔ1): Κινητικότητα ατόμων

  Βασική Δράση 2 (ΚΑ2/ΒΔ2): Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών

  What is Erasmus+

  ERASMUS: European Region Action Scheme for the Mobility of University Students. It was named after the philosopher, theologist and humanist Erasmus of Rotterdam (1465-1536).

  Erasmus+ is the new EU program for Education, Training, Youth and Sports for the duration 2014-2020 and took its name from the recognition of Erasmus in previous European programs. The objective of Erasmus+ is to develop skills and employment, as well as to modernize the education and training systems of young people in all areas of lifelong learning.

  Key Action 1 (KA1 / ΒΔ1): Learning Mobility of Individuals

  Key Action 2 (KA2 / ΒΔ2): Cooperation for innovation and the exchange of good practices

  Οι στόχοι μας

  Το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ (Αριθμός PIC: 940818424) διοργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα ειδικά σχεδιασμένα για να καλύψουν ανάγκες της Ανώτατης Εκπαίδευσης, της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) όπως επίσης και την κινητικότητα σπουδαστών και προσωπικού.

  Το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ χρησιμοποιεί ενεργητικές μεθόδους μάθησης για να μεγιστοποιήσει τα οφέλη για τους συμμετέχοντες και να τους επιτρέψει να αρχίσουν να χρησιμοποιούν άμεσα τις νέες αυτές δεξιότητες.

  Όλα τα μαθήματα συνδυάζουν τα πιο αποτελεσματικά και ταχύτερα αναπτυσσόμενα μοντέλα εκπαίδευσης για την κάλυψη των αναγκών της αγοράς.

  To Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων προωθεί την ενεργό συμμετοχή της σχολής σε ευρωπαϊκά προγράμματα με στόχο να καταστεί πρωτοπόρο στην εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, δημιουργώντας στρατηγικές συνεργασίες με κορυφαίους ευρωπαίους και διεθνείς εταίρους που αποσκοπούν στην ανάπτυξη και εφαρμογή έργων. Έργα με σκοπό την προώθηση της ποιοτικής ανάπτυξης στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) αλλά και τη συνεργασία ανάμεσα στους τομείς της εκπαίδευσης, κατάρτισης και εργασίας, όπως επίσης την προώθηση της έρευνας και καινοτομίας αλλά και της κινητικότητας των σπουδαστών για σκοπούς κατάρτισης και πρακτικής άσκησης.

  “In 20 years from now you ‘ll be more disappointed by the things you didn’t do than by the ones you did”

  Project Objectives

  The European Projects Office promotes the active participation of the faculty in European programs with the aim of becoming a pioneer in the development of European Vocational Education and Training (VET) at National and European level, creating strategic partnerships with top European and International partners aimed at development and implementation of projects. Projects to promote quality development in Vocational Education and Training (VET) as well as cooperation between education, training and work, the promotion of research and innovation as well as the mobility of students for training and internships.

  IEK DELTA (PIC Number: 940818424) organizes Training Courses specially designed to meet Higher Education and Vocational Training needs as well as Student’s and Staff Mobility.

  IEK DELTA uses active learning methods in order to maximize benefits for the participants and enable them to start using the new skills straight ahead.

  All courses combine the most effective and fastest-growing educational models of the market needs.

  Μέλη του Γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων / European Projects Office Members

  Dr. Konstantinos N. Kiousis

  Mechanical – Electrical Engineer

  BEng, MSc, MEdu, PhD, MIMechE

  Director

  kiousis@iekdelta.gr

  Dr. Lambros Farmakis

  Chemist, PhD

  Deputy Director

  farmakis@iekdelta.gr

  Ioanna Mantzouka

  BA in Psychology

  Head of Career Office

  mantzouka@iekdelta.gr

  Manto Nterou

  Degree in Hospitality Professions, IATA

  Director of Tourism & Cullinary Arts

  derou@iekdelta.gr

  Georgios Kazantzis

  Degree in Culinary Management, Executive Chef

  Head of Culinary Arts Department

  kazantzis@iekdelta.gr

  Sofia Nefeli Spilioti

  BA in Tourism Management

  Marketing Director

  spilioti@iekdelta.gr

 • WBL

  Balkan WBL Cooperation

  Balkan Work-based Learning Cooperation

  Governance, Skills, Cooperation with Business, Attractiveness

  Είμαστε αποφασισμένοι να ενισχύσουμε τη συνεργασία στην περιοχή μας για να προωθήσουμε τη μάθηση με βάση την εργασία (WBL) ως εργαλείο για τη μείωση των υψηλών ποσοστών ανεργίας, για την ανύψωση της ανταγωνιστικότητας της περιοχής και για να γίνει πιο ελκυστικός προορισμός για ξένες επενδύσεις. Η κοινοπραξία μας εκπροσωπεί τέσσερις βαλκανικές χώρες – τη Βουλγαρία, τη Βόρεια Μακεδονία, την Ελλάδα και τη Ρουμανία, αλλά η φιλοδοξία μας βρίσκεται στη διαδικασία υλοποίησης του έργου να προσελκύσουμε όλο και περισσότερους επαγγελματίες της ΕΕΚ και φορείς χάραξης πολιτικής.

  We are determined to enhance cooperation in our region to boost work-based learning (WBL) as a tool for mitigating high unemployment rates, elevating the competitiveness of the region, and making it a more appealing destination for foreign investment. Our consortium is representing four Balkan countries – Bulgaria, North Macedonia, Greece and Romania, but our ambition is in the process of project’s implementation to engage more and more VET practitioners and policy-makers.

  Εταίροι του Προγράμματος Balkan WBL

  Bulgaria

  Modern Education Foundation Bulgaria

   

  Modern Education Foundation

  https://moderneducationfoundation.eu/

   

  Νavet

   

  NAVET

  https://www.navet.government.bg/eng/

   

   

  Greece

   

  ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 – Delta Vocational Training Institute

  https://iekdelta.gr/

   

   

  Romania

   

  Municipality of Reșița

  https://www.primariaresita.ro/

   

   

  Northern Macedonia

  Macedonian Civic Education Centre

   

  Macedonian Civic Education Centre

  https://www.mcgo.org.mk/

   

   

  Το πρόγραμμα Balkan WBL Cooperation

  Το έργο Balkan WBL Cooperation στοχεύει στο να βελτιώσει την ποιότητα και τη συνάφεια της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) ενισχύοντας τη διακρατική συνεργασία και μοιράζοντας βέλτιστες πρακτικές μεταξύ των βαλκανικών χωρών στον τομέα της μάθησης με βάση την εργασία (WBL). Το έργο επιδιώκει να αντιμετωπίσει κοινές ανάγκες στο WBL μέσω της μάθησης από ομοτίμους, της ανταλλαγής εμπειριών και της συνεργασίας με διακρατικούς εμπειρογνώμονες.

  Το έργο προσδιορίζει βασικά θέματα για τη διακρατική συνεργασία στο WBL, όπως η Διακυβέρνηση, οι Δεξιότητες, η Συνεργασία με τις Επιχειρήσεις και η Ελκυστικότητα του WBL. Η εταιρική σχέση θα έχει ως στόχο να συμβάλει στη βελτίωση του WBL στα Βαλκάνια, καθώς αυτή η μορφή ΕΕΚ έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι ενισχύει τις δεξιότητες του εργατικού δυναμικού και συνεπώς μειώνει περαιτέρω τα ποσοστά ανεργίας στην περιοχή.

  Μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα όλες οι βαλκανικές χώρες είναι η ανάγκη ανάπτυξης ενός μοντέλου βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης που θα διασφαλίζει μακροπρόθεσμη δημιουργία θέσεων εργασίας και ευημερία. Ιστορικά, η περιοχή έχει δυσκολευτεί να προσελκύσει ξένους επενδυτές, με βασικό εμπόδιο να είναι η αναφερόμενη έλλειψη ειδικευμένων εργαζομένων. Η μάθηση με βάση την εργασία έχει αποκτήσει πρόσφατα εξέχουσα θέση ως προτεραιότητα στην εκπαίδευση και την απασχόληση σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και σε πολλές γειτονικές χώρες (European Commission, Agenda 2020).

  Υπάρχει ένα σημαντικό χάσμα μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης για επαγγελματικά προσόντα σε όλες τις χώρες του έργου, όπου η ΕΕΚ παραδοσιακά βασιζόταν στο σχολείο μέχρι πρόσφατα. Το WBL έχει τώρα τη δυνατότητα να γεφυρώσει αυτό το χάσμα, ευθυγραμμίζοντας τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας με τα επαγγελματικά προσόντα που διδάσκονται στα σχολεία ΕΕΚ.

  Επιθυμητά οφέλη:

  Βελτίωση της ποιότητας του WBL μέσω του διαμοιρασμού και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών.

  Αύξηση της συμμετοχής των εταιρειών στα προγράμματα μαθητείας WBL.

  Βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου στις χώρες εταίρους με βάση τις συστάσεις πολιτικής που προκύπτουν από τη συνεργασία στο πλαίσιο των συνεδριάσεων της ομάδας εργασίας εμπειρογνωμόνων.

  Ενίσχυση της ικανότητας και της διεθνοποίησης των βασικών ενδιαφερομένων μερών της ΕΕΚ που ασχολούνται με τη χάραξη πολιτικής και την πρακτική, ειδικά στο WBL.

  Ενίσχυση της ευαισθητοποίησης μεταξύ των ενδιαφερομένων, των εταιρειών, των μαθητών και των εκπαιδευτικών για την προώθηση της βελτιωμένης ποιότητας WBL και την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των νέων.

  Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.balkanwbl.eu/

   

  Balkan WBL Cooperation Project

  The Balkan WBL Cooperation project aims to enhance the quality and relevance of vocational education and training (VET) by fostering transnational cooperation and sharing best practices among Balkan countries in the realm of work-based learning (WBL). The project seeks to address shared needs in WBL through peer learning, experience exchange, and collaboration with transnational experts.

  The project identifies key themes for transnational collaboration on WBL, including Governance, Skills, Cooperation with Business, and Attractiveness of WBL. The partnership will aim to contribute to the improvement in WBL in the Balkans as this form of VET has proven itself in practice to boost the skills of the labour force and thus further reduce unemployment rates in the region.

  One of the most significant challenges facing all Balkan countries currently is the need to develop a sustainable economic growth model that ensures long-term job creation and prosperity. Historically, the region has struggled to attract foreign investors, with a key barrier being the reported shortage of skilled workers. Work-based learning has recently gained prominence as a priority in education and employment across all EU member states and many neighboring countries (European Commission, Agenda 2020).

  There exists a significant gap between the supply and demand for professional qualifications in all project countries, where VET has traditionally been school-based until recently. WBL now holds the potential to bridge this gap, aligning the requirements of the labor market with the professional qualifications taught in VET schools.

   

  Desired benefits:

  Enhance the quality of WBL through the sharing and exchange of best practices.

  Increase the involvement of companies in WBL apprenticeship programs.

  Improve the legislative framework in partner countries based on policy recommendations resulting from collaboration within expert working group sessions.

  Strengthen the capacity and internationalization of key VET stakeholders engaged in policy-making and practice, specifically in WBL.

  Raise awareness among stakeholders, companies, students, and teachers to foster improved WBL quality and enhance the employability of young people.

   For more information: https://www.balkanwbl.eu/

 • GO GREEN

  Υποστήριξη της απόκτησης πράσινων δεξιοτήτων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση μέσω της μάθησης με βάση την εργασία.

  Το έργο GO GREEN

  Το έργο GO GREEN στοχεύει να αναπτύξει και να προωθήσει την πράσινη κουλτούρα στην εκπαίδευση και τη μαθητεία στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ) και να προωθήσει τη συνεργασία μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και του ιδιωτικού τομέα για την ανάπτυξη πράσινων δεξιοτήτων.

  Οι ειδικοί στόχοι του έργου είναι:

  • Να προωθήσει τη συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερομένων σε θέματα που σχετίζονται με τις πράσινες δεξιότητες.
  • Να υποστηρίξει τις εξελίξεις των γενικών πράσινων δεξιοτήτων για μαθητές και εκπαιδευτικούς.
  • Η παροχή ευκαιριών κατάρτισης σχετικά με τις πράσινες αρχές και πρακτικές.
  • Η αύξηση του επιπέδου ψηφιακών δεξιοτήτων και η χρήση νέων εργαλείων και τεχνολογιών για την ΕΕΚ.
  • Να ευαισθητοποιήσει σχετικά με την επείγουσα ανάγκη παροχής πράσινων δεξιοτήτων, που απαιτούνται για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη.
  • Να διευκολυνθεί η εφαρμογή της μάθησης με βάση την εργασία που επικεντρώνεται στις πράσινες δεξιότητες.
  • Η προώθηση της πράσινης ανάπτυξης, των πράσινων προσεγγίσεων και της πράσινης κουλτούρας.
  • Να υποστηρίξει τις πολιτικές και τις συστάσεις της ΕΕ, όπως η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης και η ατζέντα νέων δεξιοτήτων.
  • Η ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών.

  Η ομάδα-στόχος του έργου είναι εκπαιδευτές ΕΕΚ, εκπαιδευτές εταιρειών και σπουδαστές μαθητευόμενοι ΕΕΚ που συμμετέχουν σε μαθητεία.

  Το έργο GO GREEN ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2022 και θα ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2024.

  Αυτό το έργο έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η δημοσίευση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

  GO GREEN

  Supporting the acquisition of Green Skills in VET through work-based learning.

  KA220-VET - Cooperation partnerships in vocational education and training

  GO GREEN Project

  The GO GREEN project aims to develop and promote a green culture in VET education and apprenticeships and foster collaboration between academia and the private sector for the development of green skills.

  The specific objectives of the project are:

  • To promote collaboration among stakeholders in green skills related issues.
  • To support the developments of generic green skills for students and educators.
  • To provide training opportunities about green principles and practices.
  • Increased level of digital skills and use of new tools and technologies for VET.
  • To raise awareness about the urgency to provide green skills needed for personal and professional development.
  • To facilitate the implementation of WBL concentrated on green skills.
  • To promote green growth, green approaches and green culture.
  • To support EU policies and recommendations, such as the Green Deal, the Sustainable development goals and the new skills agenda.

  The target group of the project are VET teachers, VET students - apprentices and company trainers, involved in apprenticeships.

  GO GREEN project started in November 2022 and will end in October 2024.

  This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

  Εταίροι του Προγράμματος GO GREEN

   

  Spain

   

  P.I.T. - Politeknika Ikastegia Txorierri
  http://www.txorierri.net

   

  GREECE

   

  ΙΙΕΚ ΔΕΛΤΑ – Delta Vocational Training Institute

  https://iekdelta.gr

  IDECIDEC

  https://idec.gr

   

  Bulgaria

  KLASTER SOFIA GRAD NA ZNANIETO

  KLASTER SOFIA GRAD NA ZNANIETO

  www.knowledgesofia.eu

   

  Italy

  CIOFS – Formazione Professional
   CIOFS – Formazione Professional

  http://www.ciofs-fp.org/

   

   

   

 • SECOVE

  Πρόγραμμα SECOVE

  Κέντρα Επαγγελματικής Αριστείας Αειφόρου – Βιώσιμης Ενέργειας

  Το έργο SECOVE (Sustainable Energy Center of Vocational Excellence) στοχεύει στη δημιουργία ενός δικτύου συνεργασίας μεταξύ των Κέντρων Επαγγελματικής Αριστείας (CoVEs) στον τομέα της καθαρής και βιώσιμης ενέργειας. Τα CoVEs θα δημιουργηθούν σε 5 Ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Σλοβακία και Πορτογαλία) και θα συνεργάζονται διακρατικά μεταξύ τους μέσω κοινών δομημένων μορφών διαλόγου και επικοινωνίας.

  Οι δραστηριότητες του έργου SECOVE διαρθρώνονται ως εξής:

  Στον πυρήνα του έργου βρίσκεται η ίδρυση των πέντε CoVEs και της πλατφόρμας SECOVE. Προκειμένου να διασφαλιστεί μια κοινή, ευρωπαϊκή προσέγγιση μεταξύ των χωρών, θα διεξαχθεί δομημένος διάλογος σε τοπικό και διακρατικό επίπεδο.

  Οι υπόλοιπες δραστηριότητες, οι οποίες μπορούν να προσδιοριστούν ως τομεακές συνιστώσες της πλατφόρμας SECOVE, είναι:

  – Η παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού που θα καταστήσει την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ) πιο σχετική με τις ανάγκες της τρέχουσας αγοράς εργασίας βιώσιμης ενέργειας

  – Η καλλιέργεια συνεργειών μεταξύ εκπροσώπων του κλάδου και ιδρυμάτων ΕΕΚ

  – Η προώθηση μιας περιεκτικής και ελκυστικής προσέγγισης της ΕΕΚ προς τις γυναίκες και

  – Η ενσωμάτωση μιας κουλτούρας ποιότητας και καινοτομίας στην ΕΕΚ.

  Ένα ευρύ φάσμα ομάδων θα επωφεληθεί από την υλοποίηση αυτών των δραστηριοτήτων όπως σπουδαστές, Ιδρύματα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), εταιρείες στον τομέα της αειφόρου ενέργειας, γυναίκες από διάφορα εκπαιδευτικά επίπεδα και τομείς, φορείς χάραξης πολιτικής σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο κ.λπ.

  Οι δραστηριότητες προβλέπουν τη διοργάνωση πολλών και σημαντικών εκδηλώσεων. Θα πραγματοποιηθούν 28 τοπικά και διακρατικά εργαστήρια, καθώς και εκδηλώσεις δικτύωσης με ενδιαφερόμενα μέρη (συνολικά 590 συμμετέχοντες), κινητικότητα (για 45 σπουδαστές ΕΕΚ), 9 καλοκαιρινές ακαδημίες ΕΕΚ για κορίτσια στη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση (180 συμμετέχοντες), 4 εκδηλώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων (εκπαίδευση 89 ατόμων) και τέλος 3 διακρατικά συνέδρια (για συνολικά 210 συμμετέχοντες).

  Το έργο SECOVE θα ξεκινήσει τον Απρίλιο του 2022 και θα διαρκέσει 4 χρόνια.

   

  Αυτό το έργο έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η δημοσίευση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

  SECOVE Project

  Sustainable Energy Centers of Vocational Excellence

  The project SECOVE aims to establish a network of cooperation among Centres of Vocational Excellence (CoVEs) in the sector of clean and sustainable energy. The CoVEs will be established in 5 European countries (Greece, Spain, Italy, Slovakia and Portugal) and will all cooperate transnationally with each other through common structured forms of dialogue and communication.

  The activities of SECOVE are structured as follows:

  At the core of the project lies the establishment of the five CoVEs and of the SECOVE platform. A structured dialogue will be carried out locally and transnationally, in order to ensure a common, European approach across countries.

  The other activities can be intended as sectorial components of the SECOVE platform. Specifically, these are:

  – Τhe production of educational material that will make Vocational Education and Training (VET) more relevant for the needs of the current sustainable energy job market,

  – Τhe nurturing of synergies between industry representatives and VET institutions,

  – Τhe promotion of an inclusive and attractive approach of VET towards women and

  – Τhe mainstreaming of a culture of quality and innovation in vocational education and training.

  A wide range of groups will benefit from the implementation of these activities: VET students and institutions, companies (both staff and managers) in the area of sustainable energy, women across educational levels and sectors, policymakers at local, national and European level and so forth.

  The activities foresee the organization of several impactful events: 28 local and transnational workshops as well as networking events with stakeholders (for a total of 590 participants), mobilities (benefitting 45 VET students), 9 Summer VET academies for girls in secondary education (180 participants expected), 4 capacity building events (training of 89 persons from partner organizations) and finally 3 Transnational Conferences (for a total of 210 participants).

  SECOVE Project will start on April 2022 and will last for four years.

   

  This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

  Εταίροι του Προγράμματος SECOVE

  GREECE

  Iek Delta logo

   

  ΙΙΕΚ ΔΕΛΤΑ – Delta Vocational Training Institute

  https://iekdelta.gr

   

  idec

   

  IDEC

  https://idec.gr

   

  Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

  Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

  https://www.uniwa.gr/

   

  ΔΙΕΚ Αιγάλεω

  ΔΙΕΚ Αιγάλεω

  https://iekaigal.att.sch.gr/

   

  Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά

  Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά

  https://www.bep.gr/

   

  Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Eξοικονόμησης Eνέργειας

  Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Eξοικονόμησης Eνέργειας

  http://www.cres.gr/

   

  Spain

  Politeknika Ikastegia Txorierri

  Politeknika Ikastegia Txorierri

  http://www.txorierri.net/

   

  Ondoan S.Coop.Ltda

  Ondoan S.Coop.Ltda

  https://www.ondoan.com/en/

   

  Asociacion De Industrias De Conocimiento Y Tecnologia Gaia

  Asociacion De Industrias De Conocimiento Y Tecnologia Gaia

  https://gaia.es/en_US/

   

  Italy

   

  CIOFS - Formazione Professional

  CIOFS – Formazione Professional

  http://www.ciofs-fp.org/

   

  Universita Degli Studi Di Roma La Sapienza

  Universita Degli Studi Di Roma La Sapienza

  https://www.uniroma1.it/it/pagina-strutturale/home

   

   

  RI.EL.CO IMPIANTI SRL

  RI.EL.CO IMPIANTI SRL

  https://www.rielco.it/

   

  Regione Autonoma Della Sardegna

  Regione Autonoma Della Sardegna

  https://www.regione.sardegna.it/

   

  Slovakia

   

  Technical University of Kosice

  Technical University of Kosice

  https://www.tuke.sk/

   

  Izola Kosice LTD

  Izola Kosice LTD

  http://www.izola.sk/

   

  Stredna priemyselna skola stavebna a geodeticka

  Stredna priemyselna skola stavebna a geodeticka

  http://www.stavke.sk/

   

  Slovenska komora stavebných inžinierov

  Slovenska komora stavebných inžinierov

  https://www.sksi.sk/

   

  ASTRA

  ASTRA

  https://astra-ngo.sk/

   

  Portugal

   

  OMEGAFLOW - Soluções de Engenharia Lda

  OMEGAFLOW – Soluções de Engenharia Lda

  https://www.linkedin.com/company/omegaflow-soluções-de-engenharia/

   

  Instituto Politecnico Do Porto

  Instituto Politecnico Do Porto

  https://www.ipp.pt/

   

  ENERGAIA

  ENERGAIA

  http://www.energaia.pt/pt/

   

  INOVA+

  INOVA+

  https://inova.business/en/

   

 • digigo, european programs

  Πρόγραμμα DIGIGO Η πρακτική άσκηση / μαθητεία στην ψηφιακή εποχή

  Το ακρωνύμιο του προγράμματος Erasmus+, DIGIGO σημαίνει “μαθητεία  στην ψηφιακή εποχή” και στοχεύει να  υποστηρίξει εκπαιδευτές και μέντορες να κατανοήσουν και να ενσωματώσουν την ψηφιοποίηση και στον τομέα της εκπαίδευσης. Το έργο DIGIGO στοχεύει να υποστηρίξει την απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων φοιτητών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ), κατά τη διάρκεια της πρακτικής / μαθητείας και να μειώσει την αναντιστοιχία δεξιοτήτων των σπουδαστών της ΕΕΚ.

  Οι ειδικοί στόχοι του έργου DIGIGO είναι:

  • Να ενισχύσει τις ψηφιακές ικανότητες των εκπαιδευτών και των συμβούλων / μεντόρων των εταιρειών που πραγματοποιείται η πρακτική / μαθητεία
  • Η υποστήριξη εκπαιδευτών ΕΕΚ και εργαζομένων και συμβούλων / μεντόρων των εταιρειών για την ανάπτυξη προγραμμάτων πρακτικής / μαθητείας (παραδοσιακά και εικονικά) για την ενίσχυση των ψηφιακών ικανοτήτων στους μαθητές
  • Η εκπαίδευση εκπαιδευτών, εργαζομένων και συμβούλων των εταιρειών σχετικά με τον τρόπο ενίσχυσης των ψηφιακών ικανοτήτων και δεξιοτήτων των μαθητευομένων στο χώρο εργασίας, μέσω της έξυπνης εργασίας
  • Η ενίσχυση της ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών ΕΕΚ σχετικά με τη δυνατότητα χρήσης πρακτικής / μαθητείας για την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων των μαθητών ΕΕΚ
  • Να εμπλακούν περισσότερες εταιρείες στην παροχή ποιοτικών πρακτικών / μαθητειών που ενισχύουν τις ψηφιακές δεξιότητες των μαθητών.

  Η ομάδα – στόχος του έργου είναι εκπαιδευτές, εργαζόμενοι και σύμβουλοι / μέντορες εταιρειών, δάσκαλοι και εκπαιδευτές ΕΕΚ και σπουδαστές – μαθητευόμενοι ΕΕΚ.

  Σχετικά με το έργο DIGIGO:

  Το έργο DIGIGO ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2021 και θα ολοκληρωθεί τον Μάιο του 2023. Η εξ αποστάσεως σειρά μαθημάτων θα εφαρμοστεί δοκιμαστικά το επόμενο έτος, στις αρχές του Σεπτεμβρίου του 2022. Εκπαιδευτές εταιρειών και εκπαιδευτικοί θα κληθούν να χρησιμοποιήσουν και να αξιολογήσουν την ποιότητα των αποτελεσμάτων. Έπειτα, οι εταίροι θα κάνουν όλες τις απαραίτητες προσαρμογές ώστε να ολοκληρωθούν τα εκπαιδευτικά υλικά του DIGIGO, που θα παρουσιαστούν επίσημα κατά τη διάρκεια μιας ανοιχτής εκδήλωσης, στο τέλος του προγράμματος, το 2023. Το έργο έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

  DIGIGO Program Apprenticeships in the digital era

  The acronym for the Erasmus + project, DIGIGO, means “Apprenticeship in the Digital Age” and aims to support educators and mentors to understand and integrate digitization into education. The DIGIGO project aims to support the acquisition of digital skills of        Vocational Education and Training (VET) students, during apprenticeships and to decrease the skills mismatch of VET students.

  The specific objectives of the project are:

  • To enhance the digital competences of company trainers and mentors
  • To support VET teachers and trainers and company trainers and mentors to develop apprenticeship programs (traditional and virtual) for enhancing digital competences to students
  • To train company trainers and mentors on how to enhance digital competencies of apprentices in the workplace and through smart working
  • To raise awareness of VET teachers and trainers, on the possibility to use apprenticeships, for the development of digital skills of VT students
  • To engage more companies in providing quality apprenticeships that enhance digital skills of students.

  The target group of the project is company trainers/mentors, VET teachers and trainers, and VET students – apprentices.

  About the DIGIGO project:

  The DIGIGO project started in June 2021 and will be completed in May 2023. The distance learning course will be implemented on a trial basis next year, at the beginning of September 2022. Company trainers and trainers will be asked to use and evaluate the quality of the results. The partners will then make all the necessary adjustments to complete the DIGIGO training materials, which will be officially presented during an open event at the end of the project in 2023. The project has been funded with support from the European Commission.

  Το πρόγραμμα DIGIGO αποτελεί διακρατική συνεργασία 7 εταίρων από 6 ευρωπαϊκές χώρες

  The DIGIGO project is a transnational cooperation of 7 partners from 6 European countries

  Εταίροι του Προγράμματος DIGIGO

   

  GREECE

  Iek Delta logo

  ΙΙΕΚ ΔΕΛΤΑ – Delta Vocational Training Institute

  https://iekdelta.gr

  idec

  IDEC

  https://idec.gr

   

  FRANCE

  <em>CDE Petra Patrimonia</em>

  CDE Petra Patrimonia

  https://cde-petrapatrimonia.com/

   

  MALTA

  Eurodimensions

  Eurodimensions

  www.eurodimensions.com

   

  NETHERLANDS

  Inqubator Leeuwarden

  Inqubator Leeuwarden

  https://inqubator.nl

   

  PORTUGAL

  CECOA

  CECOA

  https://www.cecoa.pt/

   

  Republic of North Macedonia

  SABA

  SABA

  http://saba.edu.mk/

 • bluedivet

  Πρόγραμμα BLUEDIVET

   

  Δεξιότητες ψηφιοποίησης της μπλε οικονομίας για σπουδαστές ΕΕΚ

  Αυτό το έργο θα σχεδιάσει ένα διαδικτυακό μάθημα εξειδίκευσης που θα επικεντρώνεται στους μαθητές των Κέντρων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ). Θα παρέχει τις γνώσεις που χρειάζονται για να αυξήσουν τις ευκαιρίες τους να εργαστούν στον τομέα της γαλάζιας οικονομίας (blue economy). Θα μάθουν πώς οι δεξιότητες που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους πρέπει να προσαρμοστούν σε ένα περιβάλλον όπως ο ωκεανός, θα γνωρίσουν τις ειδικές απαιτήσεις που έχουν οι ναυτιλιακές και ναυτικές εταιρείες και ποια είναι η πρωτοβουλία βιώσιμης μπλε ανάπτυξης. Επιπλέον, θα μυηθούν στις γαλάζιες ευκαιρίες επιχειρηματικότητας που υπάρχουν σε αυτόν τον κλάδο.

   

  Οι συγκεκριμένοι στόχοι αυτού του προγράμματος BLUEDIVET είναι:

  – Να ακολουθήσει μια εις βάθος έρευνα και ανάλυση σε ευρωπαϊκό επίπεδο των απαιτήσεων και των αναγκών της αγοράς εργασίας για να εντοπίσει ποιες είναι οι απαιτήσεις αυτών των εταιρειών που σχετίζονται με την ψηφιοποίησή τους.

  – Να σχεδιάσει και να αναπτύξει το πλήρες διαδικτυακό πρόγραμμα σπουδών για την ΕΕΚ, αναπτύσσοντας μια πιλοτική εκπαίδευση για τους μαθητές, καθώς και εκπαίδευση για τους εκπαιδευτές.

  – Θα πραγματοποιηθεί μια έναρξη προγράμματος επαγγελματικής καθοδήγησης για όσους μαθητές ενδιαφέρονται για πρωτοβουλίες επιχειρηματικότητας, καθώς επίσης θα υπάρχει και παράλληλη παροχή καθοδήγησης για την επιλογή μέντορα.

  – Θα γίνει σχεδιασμός και έναρξη μιας διαδικτυακής πλατφόρμας συνεργασίας για την προώθηση της δικτύωσης μεταξύ των φοιτητών που παρακολουθούν το μάθημα και των εταιρειών όπου απαιτούνται αυτές οι δεξιότητες καθώς επίσης και άλλων πιθανών ενδιαφερόμενων μερών.

   

  Το έργο BLUEDIVET ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2022 και θα ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 2024.

   

  Αυτό το έργο έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η δημοσίευση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

  BLUEDIVET Project

   

  Blue economy digitalization skills for VET students

  This project will design a specialization online course focused on the students in Vocational Training Centers. It will provide them with the knowledge needed to increase their opportunities to work in the blue economy sector. They will learn how skills learned during their education need to be adapted to an environment as the ocean, the special requirement that the marine and maritime companies have and what the sustainable blue growth initiative is. Besides, they will be introduced to the blue entrepreneurship opportunities available in this sector.

   

  The concrete objectives of BLUEDIVET project are:

  – Follow an in-depth research and analysis at a European level of the demands and needs of the labor market to detect what the requirements of these companies related with the digitalization of their companies are.

  – Design and develop the complete online curriculum for VET, developing a pilot training for the students as well as training for the trainers.

  – Launching a professional mentoring program for those students who are interested in entrepreneurship initiatives, as well as providing guidance in order to select mentors.

  – Design and launch of an online collaborative platform in order to foster the networking among students following the course and the companies where these skills are required and other potential stakeholders.

   

  BLUEDIVET project started in January 2022 and will end in July 2024.

   

  This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

  Το έργο BLUEDIVET αποτελεί διακρατική συνεργασία 8 οργανισμών από 4 ευρωπαϊκές χώρες

  The BLUEDIVET project is a transnational cooperation of 8 organizations from 4 European countries

  Εταίροι του προγράμματος BLUEDIVET

   

  GREECE

  Iek Delta logo
   

  ΙΙΕΚ ΔΕΛΤΑ – Delta Vocational Training Institute

  https://iekdelta.gr

   

  idec
   

  IDEC

  https://idec.gr

   

  Cyprus

  oeb, european programs

  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

  https://www.oeb.org.cy/

   

  Spain

  UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CARTAGENA

    UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CARTAGENA

  https://www.upct.es/

   

  ANDALUCIA EMPRENDE FUNDACION PUBLICA ANDALUZA

   ANDALUCIA EMPRENDE FUNDACION PUBLICA ANDALUZA

  https://www.andaluciaemprende.es/

   

  INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA POLITÉCNICO

  INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA POLITÉCNICO

  http://politecnicocartagena.es/

   

  CIFP Hesperides

  CIFP Hesperides

  https://cifphesperides.es/2020/

   

  Bulgaria

  Varna Economic Development Agency

  Varna Economic Development Agency

  https://www.veda-bg.eu/

   

  For more information about BLUEDIVET Project: https://www.bluedivet.eu/

   

 • DESSA

  Development of Soft Skills through Apprenticeships

  The project was funded by the European Commission

  This article reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

  Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

  Εταίροι του Προγράμματος DESSA

  Greece

  IEK DELTA – Delta Vocational Training Institute
  https://iekdelta.gr

  IDEC
  http://www.idec.gr

  Netherlands

  Friesland College
  https://www.frieslandcollege.nl

  Poland

  AHE – Akademia Humanistyczno Ekonomiczna w Lodzi
  https://www.ahe.lodz.pl

  Lithuania

  KSPMC – Kauno statybos ir paslaugu mokymo centras
  https://www.profcentras.lt

  Spain

  P.I.T. – Politeknika Ikastegia Txorierri
  http://www.txorierri.net

  Kick off Meeting in Leeuwarden, Netherlands, Friesland College

  Τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί αξιοσημείωτη μετατόπιση των δεξιοτήτων που απαιτούν οι εργοδότες, βάζοντας σε προτεραιότητα μαλακές ή οριζόντιες δεξιότητες (soft skills) σε σχέση με τις σκληρές ή αλλιώς κάθετες δεξιότητες (hard skills). Οι soft skills περιγράφονται σήμερα ως μερικές από τις σημαντικότερες βασικές ικανότητες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν έναν δυναμικό συνδυασμό γνωστικών και μετα-γνωστικών δεξιοτήτων, διαπροσωπικών, πνευματικών, συναισθηματικών και πρακτικών δεξιοτήτων και οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν σε διάφορα πλαίσια απασχόλησης.

  Η ΕΕ (2016) ταξινομεί τις soft skills ως «Βασικές ικανότητες για τη διά βίου μάθηση». Παρ ‘όλα αυτά, δεν υπάρχει καθοριστικός κατάλογος soft skills, αλλά μπορούν να βρεθούν κοινά στοιχεία, τα οποία είναι ότι οι soft skills χωρίζονται σε τρεις κύριες ομάδες:

  1. Προσωπικές δεξιότητες: δεξιότητες εκμάθησης, ανεκτικότητα στο στρες, επαγγελματική ηθική, αυτογνωσία, δέσμευση, ισορροπία ζωής, δημιουργικότητα / καινοτομία
  2. Κοινωνικές δεξιότητες: επικοινωνία, ομαδική εργασία, δίκτυο επικοινωνίας, διαπραγμάτευση, διαχείριση συγκρούσεων, ηγεσία, προσαρμοστικότητα
  3. Μεθοδολογικές δεξιότητες: (Εξαρτάται από το περιεχόμενο), προσανατολισμός πελάτη / χρήστη, Συνεχής βελτίωση, προσαρμοστικότητα στην αλλαγή, προσανατολισμός προς τα αποτελέσματα, αναλυτικές δεξιότητες, λήψη αποφάσεων, δεξιότητες διαχείρισης, έρευνα και διαχείριση πληροφοριών (Cinque, 2016).

  Η βέλτιστη μέθοδος προσέγγισης των φοιτητών και η παροχή της ευκαιρίας να αναπτύξουν τις soft skills που απαιτούνται στην εργασία είναι η μάθηση στο χώρο εργασίας και η πρακτική άσκηση. Η μάθηση στο χώρο εργασίας και η πρακτική άσκηση, στην πραγματικότητα, προσφέρει τη μετάβαση από μοντέλα μετάδοσης της διδασκαλίας στη βιωματική μάθηση και παρέχει την ευκαιρία να ενσωματωθούν οι πρακτικές εμπειρίες με τη θεωρία.

  Διαφορετικές μορφές μάθησης με βάση την εργασία έχουν υλοποιηθεί στην Ευρώπη και σήμερα παρέχουν πρακτική για τα 2/3 των νέων. Ωστόσο, η πρακτική επικεντρώνεται στις συγκεκριμένες επαγγελματικές δεξιότητες που απαιτούνται στην εξειδίκευση και όχι στην απόκτηση soft skills.

  Για να καλύψει αυτό το κενό, το πρόγραμμα DESSA στοχεύει στην ανάπτυξη ενός προγράμματος πρακτικής για την απόκτηση δεξιοτήτων από τους μαθητές στην μεταδευτεροβάθμια και ανώτερη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

  Οι συγκεκριμένοι στόχοι του έργου είναι:

  • Να οργανωθούν ομάδες εστίασης για να προσδιορίστούν και να εστιαστούν συγκεκριμένες soft skills που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες των ενδιαφερομένων.
  • Να γίνει χαρτογράφηση των βέλτιστων πρακτικών και των μεθοδολογιών που εφαρμόζονται για την ανάπτυξη soft skills στην πρακτική στην ΕΕΚ στις χώρες εταίρους.
  • Να αναπτυχθεί ένα πρόγραμμα πρακτικής για την απόκτηση soft skills και δεξιοτήτων από μαθητές μεταδευτεροβάθμιας και ανώτερης επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
  • Να γίνει εφαρμογή στοιχείων gamification στο πρόγραμμα πρακτικής
  • Να αναπτχθεί οδηγός εκπαιδευτών που απευθύνεται σε εκπαιδευτές σε σχολεία επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και σε εταιρείες που θα εφαρμόσουν το πρόγραμμα πρακτικής και θα σχεδιαστει, θα υποστηριχθεί και θα αξιολογηθεί το πρόγραμμα πρακτικής.
  • Να διοργανωθούν σεμινάρια για εκπαιδευτές σε σχολεία επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και εταιρείες που ενδιαφέρονται να εφαρμόσουν το πρόγραμμα πρακτικής.
  • Να δημιουργηθεί ένα ηλεκτρονικό εργαλείο για αυτοαξιολόγηση των soft skills, ώστε οι μαθητές να θέσουν το δικό τους πρόγραμμα εκμάθησης, προσδιορίζοντας τα δυνατά τους σημεία και τους τομείς βελτίωσης.

  Το έργο θα παράγει τρία βασικά αποτελέσματα:

  IO1 Πρόγραμμα πρακτικής για την ανάπτυξη soft skills και ικανοτήτων

  IO2 Οδηγός εκπαιδευτών

  IO3 Ιστοσελίδα – πλατφόρμα για την αξιολόγηση των soft skills

  Το πρόγραμμα πρακτικής για την ανάπτυξη soft skills και ικανοτήτων θα βασίζεται στην τυποποίηση και στα φυσικά στοιχεία καθοδήγησης. Αυτά τα δύο στοιχεία, η τυποποίηση και οι φυσικές μέθοδοι καθοδήγησης, θα βοηθήσουν να διατηρηθεί ο μαθητευόμενος, παρακινημένος, εμπλεκόμενος και άνετος.

  Το πρόγραμμα πρακτικής θα περιλαμβάνει θεωρητικά θεμέλια και κατευθυντήριες αρχές για το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση του προγράμματος για την ανάπτυξη soft skills και ικανοτήτων.

  Η άμεση ομάδα στόχος του σχεδίου είναι εκπαιδευτές της ΕΕΚ και εταιρείες που συμμετέχουν σε προγράμματα πρακτικής, ενώ οι τελικοί δικαιούχοι είναι φοιτητές που εγγράφονται σε σχολεία και κέντρα μεταδευτεροβάθμιας και ανώτερης εκπαίδευσης.

  Το έργο υλοποιείται από 6 εταίρους από 5 χώρες (Ολλανδία, Ισπανία, Ελλάδα, Πολωνία και Λιθουανία), που αντιπροσωπεύουν τέσσερις σχολές επαγγελματικής κατάρτισης, ένα πανεπιστήμιο και μία εταιρεία εκπαίδευσης ενηλίκων.

  Το έργο έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να έχει αντίκτυπο σε τοπικό / περιφερειακό / εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε τοπικό επίπεδο, το έργο θα συμβάλει στη βελτίωση των soft skills των σπουδαστών, στην προώθηση της πρακτικής και στην αύξηση της προοπτικής απασχολησιμότητας των φοιτητών της ΕΕΚ. Σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, το έργο θα συμβάλει στην προώθηση της πρακτικής, της μάθησης στο χώρο εργασίας και της ανάπτυξης των soft skills στον εργασιακό χώρο.

  In recent years there has been a notable shift in the skills required by employees by privileging soft skills over hard skills. Soft skills are currently described as some of the most important core competences, which represent a dynamic combination of cognitive and meta-cognitive skills, interpersonal, intellectual, emotional and practical skills and which can be applied across employment contexts.

  EU (2016) classifies soft skills as ‘Key competences for lifelong learning’. Nevertheless, there is no defining list of soft skills, but one can find common elements, which is that soft skills are divided into three main groups:

  1. Personal skills, i.e. Learning skills, Tolerance to stress, Professional ethics, Self-awareness, Commitment, Life balance, Creativity/Innovation
  2. Social skills, i.e. Communication, Teamwork, Contact network, Negotiation, Conflict Management, Leadership, Culture Adaptability
  3. Content-reliant/Methodological skills, i.e. Customer/User orientation, Continuous improvement, Adaptability to change, Results orientation, Analytical skills, Decision making, Management skills, Research and info management (Cinque, 2016).

  The optimum method to approach students and provide them the chance to develop the soft skills needed at work is work-based learning and apprenticeship. The work-based learning and apprenticeships, in fact, offer the shift from transmission models of teaching – learning about – to experiential learning – learning for – and provide the opportunity to integrate hands-on experiences with theory.

  Different forms of work-based learning have been implemented in Europe and currently provide apprenticeships for 2/3 of young people. However, apprenticeships are focused on the specific vocational skills, required in the specialisation and not on the acquisition of soft skills.

  Filling this gap, the DESSA project aims to develop an apprenticeship scheme for the acquisition of soft skills by students in upper secondary and higher vocational education and training.

  The specific objectives of the project are:

  • To organise focus groups in order to identify and focus on specific soft skills that best address the needs of the project’s stakeholders.
  • To map best practices and methodologies applied for the development of soft skills in VET apprenticeship education in partner countries.
  • To develop an apprenticeship scheme for the acquisition of soft skills and competences by upper secondary and higher VET students.
  • To apply gamification elements in the apprenticeship scheme.
  • To develop a trainers’ guide addressed to trainers in VET schools and companies that will apply the apprenticeship scheme and will design, support and evaluate the apprenticeship programme.
  • To organize seminars for trainers in VET schools and companies that are interested to apply the apprenticeship scheme.
  • To create an online tool for self-assessing soft skills, for students to set their own learning agenda by identifying their strengths and areas of improvement.

  The project will produce three core intellectual outputs that are:

  IO1 Apprenticeship scheme for the development of soft skills and competences
  IO2 Trainers guide
  IO3 Web platform for the assessment of soft skills

  The apprenticeship scheme for the development of soft skills and competences will be based on gamification and natural mentoring elements. These two elements, the gamification and natural mentoring methods, will help to keep the apprentice engaged, motivated, involved and comfortable.
  The apprenticeship scheme will include theoretical foundation and guiding principles for the design, implementation and evaluation of apprenticeship programme for the development of soft skills and competences.

  The direct target group of the project is VET trainers and companies involved in apprenticeship programmes, yet, the final beneficiaries are students enrolled in upper secondary and higher VET schools and centres.

  The project is implemented by 6 partners from 5 countries (Netherlands, Spain, Greece, Poland and Lithuania), representing four VET schools, one university and one adult training company.

  The project is designed to have an impact at local/regional/national and European levels. At local level, the project will contribute to the improvement of student’s soft skills, the promotion of apprenticeships and the increase of the employability perspective of VET students. At national and European level, the project will contribute to the promotion of apprenticeships, work-based learning and soft skills learning at the workplace.

 • Το On Track

  Το On Track είναι ένα πρόγραμμα για την παρακολούθηση των διαδρομών καριέρας των αποφοίτων της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ΕΕΚ για τη βελτίωση της ποιότητας της παροχής της.

  Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

  Τhe On Track Program

  Tracking Learning and Career Paths of VET graduates, to improve quality of VET provision.

  The project was funded by the European Commission. This article reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

   

   

  Εταίροι του Προγράμματος On Track

  Greece

  iekdekta-web-logo

  ΙΙΕΚ ΔΕΛΤΑ – Delta Vocational Training Institute


  https://iekdelta.gr

   

  idec

  IDEC


  http://www.idec.gr

   

  Cyprus

  intercollege

  EDEX – Educational Excellence Corporation Limited (Intercollege)


  https://www.intercollege.ac.cy

  Slovakia

  TUK

  TUK – Technical University of Kosice

  https://www.tuke.sk

  astra

  Astra

  https://astra-ngo.sk/

  Bulgaria

  NAVET

  NAVET – National Agency for Vocational Education and Training

  https://www.navet.government.bg 

  Latvia

  Eurofortis

  Eurofortis

  https://eurofortis.lv/

  Austria

  3s

  3s

  http://www.3s.co.at

  Spain

  PIT

  P.I.T. – Politeknika Ikastegia Txorierri

  http://www.txorierri.net/

  Το έργο On Track

  Το έργο On Track αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός συστήματος παρακολούθησης για τους αποφοίτους της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ). Το σύστημα παρακολούθησης θα συλλέξει ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα από τους αποφοίτους της ΕΕΚ που σχετίζονται με την περαιτέρω εκπαίδευση, την απασχόληση, τις διαδρομές της καριέρας τους, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απαιτούνται στην αγορά εργασίας κλπ, με στόχο την παροχή ανατροφοδότησης για το σύστημα διασφάλισης ποιότητας του παρόχου ΕΕΚ και την παροχή πληροφοριών για το σχεδιασμό προσόντων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων ΕΕΚ, το σχεδιασμό και την υλοποίηση διαδικασιών μάθησης, πρόσθετων υπηρεσιών όπως επαγγελματικό προσανατολισμό, υποστήριξη φοιτητών, δικτύωση με την αγορά εργασίας και παροχή εκπαίδευσης μέσω της εργασίας.

  Το έργο ασχολείται με την προτεραιότητα της ΕΕΚ «καθιέρωση βρόχων ανατροφοδότησης για την προσαρμογή της ΕΕΚ με βάση τα αποτελέσματα». Το έργο θα αναπτύξει, θα εφαρμόσει και θα αξιολογήσει ένα σύστημα παρακολούθησης αποφοίτων ΕΕΚ το οποίο θα ενσωματωθεί στο σύστημα διασφάλισης της ποιότητας των ιδρυμάτων ΕΕΚ. Το πρόγραμμα είναι σύμφωνο με τη σύσταση EQAVET και EQARF (2009), καθώς θα προωθήσει την ποιοτική βελτίωση των παρόχων ΕΕΚ και θα υποστηρίξει την παρακολούθηση των πτυχιούχων με βάση τεκμήρια.

  Το έργο θα συμβάλει στη μέτρηση των δεικτών EQAVET, και συγκεκριμένα:

  Δείκτης Νο. 6: Αξιοποίηση των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν στον εργασιακό χώρο Δείκτης Νο. 7: Ποσοστό ανεργίας των αποφοίτων της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

  Δείκτης Νο.9: Μηχανισμοί προσδιορισμού των αναγκών κατάρτισης στην αγορά εργασίας.

  Το πρόγραμμα εξετάζει επίσης την οριζόντια προτεραιότητα “βιώσιμες επενδύσεις, επιδόσεις και αποτελεσματικότητα”, υποστηρίζοντας το σχεδιασμό πολιτικών βασισμένων σε αποδεικτικά στοιχεία που προσφέρουν ποιότητα, καινοτομία και συνάφεια στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

  Στόχοι του Έργου

  Το πρόγραμμα On Track θα ανταποκριθεί στο διαπιστωμένο κενό και θα αναπτύξει, θα αξιολογήσει και θα χρησιμοποιήσει ένα σύστημα παρακολούθησης αποφοίτων ΕΕΚ για αποφοίτους επαγγελματικών σχολών και ινστιτούτων αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

  Οι συγκεκριμένοι στόχοι του έργου είναι:

  • Να αναλύσει σε βάθος το πλαίσιο και την ανάγκη σε κάθε χώρα
  • Να αναπτυχθει ένα σύστημα παρακολούθησης για τους αποφοίτους της ΕΕΚ που θα τροφοδοτεί το σύστημα διασφάλισης ποιότητας του παρόχου
  • Να δοκιμαστεί πιλοτικά η εφαρμογή του συστήματος, να ενσωματωθεί ένας μηχανισμός παρακολούθησης και να υλοποιηθεί σε διαδικασίες παρακολούθησης προγραμμάτων ΕΕΚ.
  • Να υποστηριχθούν οι πάροχοι ΕΕΚ και να δημιουργήσουν το μηχανισμό παρακολούθησης και να το ενσωματώσουν στο σύστημα διασφάλισης ποιότητας

  Το πρόγραμμα On Track εναρμονίζεται με τις ευρωπαϊκές πολιτικές και προτεραιότητες και ανταποκρίνεται στις κοινές ανάγκες των ευρωπαίων παρόχων ΕΕΚ. Η διακρατική εταιρική σχέση εγγυάται την ανάπτυξη ενός μηχανισμού παρακολούθησης και εργαλείων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες όλων των εμπλεκομένων χωρών και μπορεί να μεταφερθεί και σε άλλες χώρες.

  The On Track  project

  The project On Track aims to develop a tracking system for VET graduates of initial vocational education and training schools and institutes. The tracking system will gather qualitative and quantitative data from VET graduates, related to further education, employment, career paths, skills and competences required in the labor market, etc, with the aim to provide feedback to the quality assurance system of the VET provider and inputs to the design of VET qualifications and programs, planning and implementation of learning processes, additional services, such as vocational guidance, support to VET students, networking with labor market, provision of work-based learning.

  The project addresses the VET priority “establishment of feedback loops to adapt VET provision based on outcomes”. The project will develop, implement and evaluate a VET graduates tracking system that will be integrated with the quality assurance system of VET institutions. The project is in line with EQAVET and EQARF Recommendation (2009), as it will promote quality improvements in VET providers and will support the evidence – based monitoring of graduates.

  The project will contribute to the measurement of EQAVET indicators, namely:

  Indicator No 6: Utilization of acquired skills at the workplace,

  Indicator No 7. Unemployment rate of VET graduates,

  Indicator No 9: Mechanisms to identify training needs in the labor market.

  The project also addresses the horizontal priority “sustainable investment, performance and efficiency”, supporting the design of evidence – based policies that deliver quality, innovation and relevance in vocational education and training.

  Project Objectives

  The project On Track will respond to the identified gap and will develop, evaluate and put in use a VET graduates tracking system for graduates of initial vocational education and training schools and institutes.

  The specific objectives of the project are:

  • To analyze, in depth, the context and need in each country
  • To develop a tracking system for VET graduates at institute level that will feed into the quality assurance system of the VET provider
  • To pilot test and implement the tracking system, establish tracking mechanism and integrate it, in VET monitoring processes.
  • To support VET providers to establish the tracking mechanism and integrate it into their quality assurance system

  On Track project addresses European policies and priorities and responds to common needs of European VET providers. The transnational partnership guarantees the development of a tracking mechanism and tools that responds to the needs of all involved countries and can be also transferred in other countries.

 • ΙΚΥ - Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

  WBL in Hospitality and Culinary sector

  Work Based Learning in Hospitality and Culinary Sectors

  Μαθησιακή Κινητικότητα ΚΑ1, Τομέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

  Erasmus+ 2018

  Κωδικός έργου: 2018‐1‐EL01‐KA102‐047151

  WBL - Work Based Learning

  Στην σημερινή παγκοσμιοποιημένη και ιδιαίτερα ανταγωνιστική κοινωνία, που το επίπεδο προσφερόμενης εκπαίδευσης και μόρφωσης πρέπει συνεχώς να αναβαθμίζεται για να υπάρχει ανάπτυξη του ατόμου σε όλους τους τομείς της ζωής του, πόσο μάλλον στον εργασιακό, υπάρχει η ανάγκη για βελτίωση και ανάπτυξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων που προσφέρονται.

  Σημαντική ανάγκη είναι η εγκαθίδρυση της πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό, με πολλαπλά μαθησιακά οφέλη για τους σπουδαστές. Μέσα από αυτή, οι σπουδαστές χρησιμοποιούν στην πράξη ό,τι έχουν μάθει από την εκπαίδευσή τους, αναπτύσσουν όχι μόνο τις επαγγελματικές τους δεξιότητες αλλά και τις επικοινωνιακές και διαπροσωπικές τους ικανότητες και αποκτούν μια πρώτη εργασιακή εμπειρία σχετική με τις σπουδές τους.

  Το πρόγραμμα σπουδών ιδιαίτερα, αποτελεί βασικό υλικό προς χρήση και εξάσκηση. Μέσω της κινητικότητας ErasmusPro πράγματα που έχουν διδαχθεί θεωρητικά, περνάνε στο πρακτικό επίπεδο και αυτό της βιωματικής μάθησης.  Προετοιμάζονται έτσι για τον επαγγελματικό στίβο, αποκτώντας και δεξιότητες για την προσωπική τους ζωή. Ακόμα, μέσω της κινητικότητας ErasmusPro έχουν την δυνατότητα να εξασκήσουν στην πράξη τις ξένες γλώσσες τους  και να εξειδικεύσουν το λεξιλόγιό τους με βάση την χρησιμοποιούμενη ορολογία.

  Το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ έχει ανάγκη να αναπτύξει την ευρωπαϊκή διάσταση του, μέσα από τη διεύθυνση ευρωπαϊκών συνεργασιών. Ταυτόχρονα, θα τονιστεί η ευρωπαϊκή ταυτότητα των σπουδαστών, συμμετεχόντων και μη, αφού θα αποκτήσουν επίγνωση των κοινών ευρωπαϊκών αξιών και θα δουν στην πράξη τη σημασία και ωφέλεια του να είναι ευρωπαίοι πολίτες καθώς και του να έχουν την ευρωπαϊκή ιθαγένεια. Στόχος του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ είναι να συνεχίσουν να πραγματοποιούνται σχέδια με πολλαπλά οφέλη για όλους τους συμμετέχοντες και μέσω αυτών να ενισχύσει την ευρωπαϊκή συνείδηση του ΙΕΚ και των σπουδαστών του. Παράλληλα, ο τουρισμός αποτελεί μια βιομηχανία με τεράστιο ανταγωνισμό, εντός και εκτός συνόρων, και οποιαδήποτε νέα δράση και σύμπραξη που σκοπό έχει την απόκτηση νέας εργασιακής εμπειρίας και εξειδίκευσης είναι ιδιαίτερα καλοδεχούμενη και αναγκαία. Μέσα από τέτοια έργα, υπάρχει ο στόχος για πρόσθεση νέων συνεργασιών στο δίκτυο συνεργαζόμενων φορέων, ανθεκτικών και προσοδοφόρων, από άποψη εμπειρίας και γνώσης, που θα επιτύχουν να εμπλουτίσουν τα προσφερόμενα μαθησιακά αποτελέσματα.

  Το παρόν σχέδιο αφορά την κινητικότητα ErasmusPro σπουδαστών των τομέων Ξενοδοχειακών και Μαγειρικής Τέχνης, για πρακτική άσκηση 4 μηνών σε ξενοδοχεία της Κύπρου.

  Λόγω της ιδιαίτερης γεωγραφικής της θέσης, του κλίματός της, αλλά και της πολιτιστικής της κληρονομιάς, η Ελλάδα προσελκύει εκατομμύρια τουριστών όλων των εθνικοτήτων κάθε χρόνο, ενώ η βιομηχανία του τουρισμού προσφέρει εργασία στο 1/3  του ενεργού πληθυσμού. Αυτά την καθιστούν μία από τις πιο σημαντικές και σταθερά ακμάζουσες βιομηχανίες της Ελλάδας. Έτσι η επένδυση στη γνώση των εκπαιδευόμενων σε τουριστικούς τομείς είναι μια επένδυση στο μέλλον τόσο των σπουδαστών, όσο και του τουρισμού της χώρας στο σύνολό του.

  Με την πραγματοποίηση του σχεδίου, οι σπουδαστές του τμήματος Ξενοδοχειακών και του τμήματος Μαγειρικής του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ που θα συμμετέχουν, θα έχουν πολλαπλά οφέλη. Καταρχάς, θα τους δοθεί η ευκαιρία  να κάνουν πρακτική άσκηση στον τομέα εκπαίδευσής τους σε μια χώρα του εξωτερικού, την Κύπρο, βοηθώντας τους να δουλέψουν στο αντικείμενο τους έξω από τα όρια της Ελλάδας σε ένα μέρος  που, όμως, παρά την διαφοροποίηση υπάρχει κοινή μητρική γλώσσα και κοινές πολιτισμικές ρίζες έτσι ώστε να μπορούν να απολαύσουν τα πλεονεκτήματα της γνωριμίας με ένα νέο περιβάλλον χωρίς το χρόνο ένταξης που θα χρειάζονταν σε ένα εντελώς ξένo. Παράλληλα, το πρόγραμμα πρακτικής τους άσκησης τονίζει ότι θα αλλάζουν πόστο εργασίας (βάσει ειδικότητας) ανά 2 εβδομάδες, ώστε να εξασκήσουν κάθε γνώση που τους έχει δοθεί μέσω των μαθημάτων.

  Πιο συγκεκριμένα, λόγω της μεγάλης εισροής τουριστών στην Κύπρο, και κυρίως, από το Ηνωμένο Βασίλειο, με το οποίο υπάρχει ιδιαίτερα στενή σχέση λόγω κοινού ιστορικού παρελθόντος, τη Ρωσία, τη Γερμανία, το Ισραήλ, το Λίβανο και τη Σουηδία, οι σπουδαστές θα έρθουν σε επαφή με ανθρώπους διαφορετικών εθνικοτήτων, διευρύνοντας τους ορίζοντές τους και δίνοντάς τους την δυνατότητα, αυτών του Ξενοδοχειακού τομέα , να εξασκήσουν τα αγγλικά και τα γερμανικά τους και αυτών του τομέα Μαγειρικής, τα αγγλικά και γαλλικά τους (βάσει προγράμματος σπουδών). Επίσης, μαθαίνουν, έτσι, τα διαφορετικά πολιτιστικά στοιχεία κάθε λαού.

  Στόχοι του σχεδίου για τους συμμετέχοντες σπουδαστές, είναι η απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων μέσα από την βιωματική άσκηση στο αντικείμενο των σπουδών τους, για χρήση στο επαγγελματικό περιβάλλον αλλά και στην προσωπική τους ζωή. Ακόμα, η ανάπτυξη των γλωσσικών τους δεξιοτήτων και το να έρθουν σε επαφή με καινούργιους πολιτισμούς και κουλτούρες, αναπτύσσοντας παράλληλα το αίσθημα ευρωπαίου πολίτη. Τέλος, αποκτούν έτσι μια πρώτη επαγγελματική εμπειρία, και πόσο μάλλον στο εξωτερικό, δεχόμενοι παράλληλα επιρροές και εξειδικευμένες γνώσεις από ένα αναπτυγμένο επαγγελματικό περιβάλλον και αποκτώντας και την ανάλογη πιστοποίηση που να αποδεικνύει την περίοδο και το αντικείμενο κατάρτισής τους.

  Ταυτόχρονα, το Ινστιτούτο στοχεύει στην εγκαθίδρυση υπηρεσίας διακρατικής κινητικότητας σπουδαστών για πρακτική άσκηση και στην ανάπτυξη του επιπέδου των σπουδών στη δημιουργία τεχνογνωσίας στον οργανισμό για τη διαχείριση της διακρατικής κινητικότητας, στην απόκτηση νέων συνεργασιών και εν συνεχεία τη δημιουργία νέων έργων.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Erasmus+ και την Μαθησιακή Κινητικότητα ΚΑ1 στον Τομέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ), μπορείτε να επισκεφθείτε τις παρακάτω ιστοσελίδες:

  https://www.iky.gr/el/erasmusplus

  https://www.iky.gr/el/erasmusplus-ka1/epagelmatikatartisi-ka1

 • CARCRAFT, european programs

  Πρόγραμμα CarCraft

  Ένα παιχνίδι προσομοίωσης Minecraft για μηχανικούς αυτοκινήτων

  Το Carcraft είναι ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι προσομοίωσης βασισμένο στο Minecraft όπου οι σπουδαστές που παρακολουθούν μαθήματα μηχανικών αυτοκινήτων θα ξεπεράσουν τις προκλήσεις που προτείνονται από το παιχνίδι και τον δάσκαλό τους. Το Carcraft είναι ένα εργαλείο για όλους στον τομέα της ΕΕΚ και απευθύνεται σε:

  • Φοιτητές
  • Δασκάλους
  • Εκπαιδευτές

  Aν είστε φοιτητής ΕΕΚ: Θα αντιμετωπίσετε προκλήσεις ρύθμισης αυτοκινήτου ειδικά σχεδιασμένες για μηχανικούς αυτοκινήτων. Θα πρέπει να εντοπίσετε προβλήματα, να φτιάξετε το δικό σας κορυφαίο μοντέλο αυτοκίνητο και να αποτρέψετε κάθε πιθανή καταστροφή αποκτώντας τόσο θεωρητική όσο και πρακτική γνώση για τις σπουδές σας.

  Αν είστε δάσκαλος ΕΕK: Αφήστε το Carcraft να μετατρέψει την τάξη σας σε μια διαδραστική χαρούμενη εμπειρία που εκμεταλλεύεται τα καινοτόμα ψηφιακά μας εργαλεία. Κινητοποιήστε τους μαθητές και βοηθήστε τους να εφαρμόσουν τη θεωρία στην πράξη, ακόμη και εικονικά μέσα από μια εμπειρία παιχνιδιού. Το Carcraft παρέχει σχέδια μαθημάτων και ένα εγχειρίδιο παιχνιδιού ώστε να  βοηθήσει και να καθοδηγήσει τους συμμετέχοντες στα επιμέρους εργαλεία. Επίσης οι χρήστες μπορούν να παρακολουθήσουν τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες και τα εργαστήρια για να αποκτήσουν μια πρώτη πρακτική εμπειρία με το παιχνίδι!

  Στόχος του προγράμματος Carcraft είναι: Η ανάπτυξη ενός ψηφιακού εκπαιδευτικού οικοσυστήματος υψηλής απόδοσης δημιουργώντας ψηφιακά ικανούς και σίγουρους για τον εαυτό τους εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτικό προσωπικό που προσφέρει:

  • Υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικό περιεχόμενο τελευταίας τεχνολογίας.
  • Φιλικά προς τον χρήστη εργαλεία και πλατφόρμες που σέβονται τα πιο αυστηρά πρότυπα απορρήτου και δεοντολογίας.

  Σχετικά με το πρόγραμμα Carcraft: Το Erasmus+ έργο Carcraft είναι ένα καινοτόμο παιδαγωγικό εργαλείο, ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι προσομοίωσης βασισμένο στο Minecraft για σπουδαστές μηχανικών αυτοκινήτων. Το Carcraft είναι μία καινοτόμος προσέγγιση στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, που γεννήθηκε μετά από την επίπτωση που είχαν τα lockdown της πανδημίας COVID στην εκπαίδευση. Αυτό το έργο έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ 2020-1-UK01-KA226-VET-094527.

  CarCraft Program

  A Minecraft simulation game for car mechanics

  Carcraft is an educational simulation game based on Minecraft where automotive mechanic students will overcome challenges proposed by the game and their teacher.

  Carcraft is a tool for eveyone in the VET sector:

  • Students
  • Teachers
  • Educators​

    So, if you are a VET student: You’ll face car tuning challenges specially designed for automotive mechanics. You’ll have to identify problems, build your own top-notch square-car and prevent every and all possible disasters gaining both theoretical and practical knowledge for your studies.

  And if you are a VET teacher: Let Carcraft turn your classroom into an interactive joyful experience taking advantage of our innovative digital tools. Engage the students and help them put theory into practice, even virtually through a gaming experience. Carcraft provides lesson plans and a game manual to assist and guide participants in the individual tools. Users can also attend training activities and workshops to gain a first hands-on experience with the game!

  The goal of the Carcraft program is: To develop a high-performing digital education ecosystem by creating digitally competent and confident teachers and education and training staff offering:

  • State-of-the-art high-quality learning content
  • User-friendly tools and platforms that respect the most strict privacy and ethical standards

    About Carcraft program: The Carcraft Erasmus+ project is an innovative pedagogical tool, a simulation educational game based on Minecraft for VET automotive mechanic students. Carcraft is an innovative aproach to VET education born after experiencing the effects that the COVID pandemic lockdowns had in education. This project has been funded with support from the European Commission under the Erasmus+ grant 2020-1-UK01-KA226-VET-094527.

  Η Carcraft γεννήθηκε χάρη στη διακρατική συνεργασία 6 εταίρων από 5 χώρες

  Carcraft was born thanks to transnational collaboration of 6 partners from 5 countries

  Εταίροι του Προγράμματος CarCraft

   

  GREECE

  Iek Delta logo

  ΙΙΕΚ ΔΕΛΤΑ – Delta Vocational Training Institute

  https://iekdelta.gr

   

  ENGLAND

  Middlesex University London

  Middlesex University

  https://www.mdx.ac.uk/

   

  CYPRUS

  idec

  IDEC

  http://www.idec.gr

   

  Intercollege

  Intercollege – College of Further & Higher Education

  https://www.intercollege.ac.cy/

   

  HUNGARY

  TREBAG Ltd

  TREBAG Ltd – Innovation, Research and Development Company

  http://www.trebag.hu/

   

  HOLLAND

  atermon

  ATERMON – Game-based Learning & Gamification Company

  https://www.atermon.nl/

   

   

  Για περισσότερες πληροφορίες: https://carcraft-project.eu/

  For more information: https://carcraft-project.eu/

   

 • WE-R-OPEN, european programs

  Πρόγραμμα We R Open

  Κεντρικός στόχος του έργου είναι να συμβάλει στον ψηφιακό μετασχηματισμό των υπηρεσιών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ), προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι πρωτοφανείς ανάγκες που δημιουργούνται από την πανδημία COVID-19. Το We-R-Open θα επιτύχει αυτόν τον στόχο αναπτύσσοντας ένα διαδικτυακό σύνολο μαθησιακών πόρων για την υποστήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού των μαθημάτων ΕΕΚ, καθώς και ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το διοικητικό/υποστηρικτικό και back office προσωπικό ΕΕΚ για να τους βοηθήσει να αναπτύξουν ψηφιακές δεξιότητες για την επικοινωνία με τους μαθητές, τις εταιρείες, το εκπαιδευτικό προσωπικό, και τους γονείς. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της συμμετοχής και εμπειρογνωμοσύνης 6 ιδρυμάτων που προέρχονται από 5 ευρωπαϊκές χώρες.

  We R Open Project

  The central aim of this project is to contribute to the digital transformation of Vocational Education and Training (VET) services in order to cope with unprecedented needs created by the COVID-19 pandemic. We-R-Open will achieve this aim by developing an online set of learning resources to support the digital transformation of VET courses as well as a training course for VET administrative/support and back office staff to help them develop digital skills for communicating with students, companies, training staff, and parents. This will be accomplished through joining deep knowledge and expertise of 6 institutions coming from 5 European countries.

  6 Συνεργάτες – 5 Χώρες – 4 Σειρές Μαθημάτων – 60 Άτομα Προσωπικό ΕΕΚ

  6 Partners – 5 Countries – 4 Courses – 60 VET Staff

  Εταίροι του Προγράμματος We R Open

  Greece

  iekdekta-web-logo

  ΙΙΕΚ ΔΕΛΤΑ – Delta Vocational Training Institute

  https://iekdelta.gr

  idec

  IDEC

  http://www.idec.gr

  CYPRUS

  Education, ICT Training and Research Centre

  https://emphasyscentre.com/

  PORTUGAL

  Vocational/Technical Private School

  https://www.forave.pt/

  ITALY

  European Digital Learning Network

  http://dlearn.eu/

  SPAIN

  Training for Development and Insertion (DEFOIN)

  https://defoin.es/

  Οι στόχοι του έργου We-R-Open είναι:

  – η ενίσχυση του διδακτικού προσωπικού της ΕΕΚ στην ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων και μεθόδων για την παροχή γενικής και ειδικής διδασκαλίας με την ανάπτυξη και πιλοτική δοκιμή μιας καινοτόμου διαδικτυακής εργαλειοθήκης

  – η ενίσχυση του διοικητικού και διευθυντικού προσωπικού των σχολείων ΕΕΚ στις ψηφιακές ικανότητες μέσω της ανάπτυξης και της παροχής ενός διαδικτυακού μαθήματος

  – η δημιουργία εκπαιδευτικών πόρων για τις ψηφιακές δεξιότητες, που απευθύνονται σε όλες τις κατηγορίες προσωπικού

  Το έργο περιλαμβάνει 4 σειρές μαθημάτων:

  – Ψηφιακές δεξιότητες επικοινωνίας 360°

  – Hλεκτρονική Διοίκηση

  – Σχεδιασμός και υλοποίηση εικονικών εκδηλώσεων

  – Υποστηρίζοντας την διαδικασία διαδικτυακής μάθησης

   

  Για περισσότερες πληροφορίες:
  https://weropen-project.eu/

  The We-R-Open project goals are:

  – to upskill VET Teaching staff in deploying digital tools and methods for delivering teaching and subject specific teaching by developing and pilot testing an innovative online toolkit

  – to upskill VET schools’ administrative & managerial staff in digital competences through developing and delivering an e-learning course

  – to create Educational Resources on digital skills, addressed to all staff categories

  Τhe project is consisted of 4 courses:

  – Digital Skills for Communication 360°

  – eAdministration

  – Design and Implementation of Virtual Events

  – Supporting e- learning process

   

  For more information:
  https://weropen-project.eu/

 • ecwork logo

  ECWORK

  ECVET for work – based learning

  Το ECWORK είναι ένα πρόγραμμα για την αναγνώριση πιστωτικών μονάδων (credits) στο χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) σχετικά με τη μάθηση στο χώρο εργασίας. 

  ecworl

  Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

  The project was funded by the European Commission
  This article reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

   

  Εταίροι του Προγράμματος ECVET PERMiT

  Greece

  iekdekta-web-logo

  ΙΙΕΚ ΔΕΛΤΑ – Delta Vocational Training Institute

   

  idec

  IDEC
  http://www.idec.gr

   

  Cyprus

  intercollege

  EDEX – Educational Excellence Corporation Limited (Intercollege)
  https://www.intercollege.ac.cy

   

  Croatia

  Elektrostrojarska-skola

  Elektrostrojarska skola
  http://ess.hr

   

  Spain

  Forave

  Fondo Formacion Euskadi
  http://www.ffeuskadi.net/

   

  Portugal

   

  Fondo-Formacion-Euskadi

   Forave
  http://www.forave.pt/

  Το πρόγραμμα ECWORK

  Το πρόγραμμα ECWORK στοχεύει στην ανάπτυξη ικανοτήτων για την εφαρμογή της μεθοδολογίας ECVET σε σχολεία και οργανισμούς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (EEK), έτσι ώστε να μπορούν να επωφεληθούν από τη διεθνή κινητικότητα και τη μάθηση στο χώρο εργασίας. Στόχος του έργου είναι η εφαρμογή και η μεταφορά της μεθοδολογίας ECVET στον τομέα της πρακτικής διδασκαλίας φοιτητών σε διεθνές επίπεδο, η αναγνώριση των μονάδων ECVET και η εξίσωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων για την πρακτική διδασκαλία. Αυτή είναι η λεγόμενη προσέγγιση “από τη βάση προς την κορυφή” (bottom up).

  Το ECVET βασίζεται σε τρεις πυλώνες:

  1. Την αναγνώριση, εκφραζόμενη σε μονάδες μαθησιακών αποτελεσμάτων και η οποία μπορεί να αξιολογηθεί και να επικυρωθεί ξεχωριστά.
  1. Τη διαδικασία μεταφοράς και συσσώρευσης των μαθησιακών αποτελεσμάτων και των αντίστοιχων πιστωτικών μονάδων ECVET.
  1. Τη διασφάλιση ποιότητας μέσω διαδικασιών και εγγράφων όπως το Μνημόνιο Συνεργασίας, τις Μαθησιακές Συμφωνίες και τα Προσωπικά Έγγραφα/Αντίγραφα.

  Στο πρόγραμμα ECWORK, θα αναπτυχθεί μια προσέγγιση “από τη βάση προς την κορυφή” (bottom up) για τη μεταφορά πιστωτικών μονάδων των μαθησιακών αποτελεσμάτων που αποκτήθηκαν μέσω της διεθνούς κινητικότητας με μάθηση στο χώρο εργασίας.

  Το έργο θα υλοποιηθεί στην ειδικότητα της Μηχανοτρονικής, εμπλέκοντας προσόντα των επιπέδων 4/5 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF), σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία ECVET, συμβάλλοντας στις πολιτικές της ΕΕ προωθώντας το ECVET και τη διδασκαλία στο χώρο εργασίας.

  Στόχοι του έργου

  Στόχος του έργου είναι η προώθηση της μεταφοράς πιστωτικών μονάδων, της κινητικότητας και της απασχολησιμότητας των φοιτητών στην ειδικότητα της Μηχανοτρονικής.

  Ο γενικός στόχος του έργου είναι να διευκολύνει την επικύρωση, την αναγνώριση και τη μεταφορά μαθησιακών αποτελεσμάτων στην ειδικότητα της Μηχανοτρονικής, που αποκτήθηκαν μέσω της διεθνούς μάθησης στο χώρο εργασίας με τη χρήση της μεθοδολογίας ECVET.

  Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι του έργου είναι:

  • Να χαρτογραφήσει τα Ευρωπαϊκά προσόντα στην Μηχανοτρονική χωρών της Νότιας Ευρώπης και να προσδιορίσει τις μεταβιβάσιμες μονάδες μαθησιακών αποτελεσμάτων για την κινητικότητα των σπουδαστών
  • Να αναπτύξει έναν οδηγό για τους εκπαιδευτικούς για την οργάνωση της κινητικότητας που βασίζεται στη μάθηση στο χώρο εργασίας
  • Να αναπτύξει έναν οδηγό για τους εργοδότες στις επιχειρήσεις για το σχεδιασμό της μάθησης στο χώρο εργασίας
  • Να αναπτυχθεί ένα σύνολο εργαλείων για τους σπουδαστές, ώστε να διευκολυνθούν και να υποστηριχθούν σε διεθνείς κινητικότητες για μάθηση στο χώρο εργασίας.
  • Να οργανώσει μια μαθησιακή δραστηριότητα για δομές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στη μεθοδολογία ECVET
  • Να δοκιμάσει τις μονάδες μάθησης στο χώρο εργασίας και τη μεθοδολογία μεταφοράς πιστωτικών μονάδων μέσω περιορισμένης κινητικότητας.

  The ECWORK project

  The ECWORK project aims to develop capacity for implementation of ECVET methodology to VET schools and organizations, so that they can benefit from transnational mobility and work-based learning. The main goal of the project is the application and transfer of ECVET methodology in the field of practical teaching of students at the international level, the recognition of ECVET points and the equalization of learning outcomes for practical teaching. It is the so-called “bottom up” approach.

  ECVET is based on three pillars:

  1. Qualification, expressed in units of learning outcomes, each one of them can be assessed and validated separately.
  2. Transfer and accumulation process of units of learning outcomes and the corresponding credits and ECVET points
  3. Quality assurance through processes and documents such as Memorandum of Understanding, Learning Agreements and Personal Transcripts.

  In the ECWORK project, a bottom-up approach will be developed for credit transfer of learning outcomes acquired through transnational work-based learning mobility. The project will be implemented in the specialty of Mechatronics, involving qualifications at EQF levels 4/5, across European countries using ECVET methodology, contributing to EU policies by promoting ECVET and work-based learning.

  Project Objectives

  The aim of the project is to promote credit transfer, mobility and employability of students in the specialty of Mechatronics.

  The general objective of the project is to facilitate validation, recognition and transfer of learning outcomes in the specialty of Mechatronics, acquired through transnational work-based learning using ECVET methodology.

  The specific objectives of the project are:

  • To map European qualifications on Mechatronics of countries of South Europe and identify transferable units of learning outcomes for mobility of students
  • To develop a teachers’ guide for organisation of work-based learning mobility
  • To develop an employers’ guide for designing work-based learning in companies
  • To develop a toolkit for students, to facilitate and support them in transnational mobility and work-based learning.
  • To organise a learning activity for VET organisations on ECVET methodology
  • To pilot test the work-based learning modules and the credit transfer methodology, through limited mobilities.

  ECVET Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

  Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, που συχνά αναφέρεται ως ECVET, είναι ένα τεχνικό πλαίσιο για τη μεταφορά, την αναγνώριση και (ενδεχομένως) τη συσσώρευση των μαθησιακών αποτελεσμάτων ενός προσώπου με σκοπό την απόκτηση επαγγελματικών προσόντων. Καθοδηγούμενα από σύσταση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα εργαλεία και η μεθοδολογία του ECVET περιλαμβάνουν την περιγραφή των επαγγελματικών προσόντων με βάση ψηφίδες μαθησιακών αποτελεσμάτων, μια διαδικασία μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων και σειρά συμπληρωματικών εγγράφων, όπως συμφωνίες μάθησης, προσωπικές αναλυτικές βαθμολογίες και οδηγούς χρήσης. Το ECVET αποσκοπεί στο να διευκολύνει την αναγνώριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, στο πλαίσιο της κινητικότητας, για σκοπούς απόκτησης επαγγελματικού προσόντος.

  Στο πλαίσιο του έργου ECWORK έχει υιοθετηθεί η ακόλουθη ορολογία: Τυπική µάθηση: Μάθηση που πραγµατοποιείται σε δοµηµένο περιβάλλον από εκπαιδευτικό οργανισµό ή οργανισµό κατάρτισης και οδηγεί σε πιστοποίηση, πχ. από οργανισµό που απονέµει αναγνωρισµένα πιστοποιητικά και διπλώµατα.

  Μη τυπική µάθηση: Μάθηση που πραγµατοποιείται από εκπαιδευτικό οργανισµό ή οργανισµό κατάρτισης που ΔΕΝ οδηγεί σε πιστοποίηση, πχ. από οργανισµό που παρέχει κατάρτιση χωρίς την απονοµή αναγνωρισµένου πιστοποιητικού ή διπλώµατος.

  Οι πιστωτικές µονάδες (credits) αποτελούν το σύνολο των µαθησιακών αποτελεσµάτων ενός ατόµου, που έχουν αξιολογηθεί και τα οποία µπορούν να συσσωρευτούν για την απόκτηση ενός επαγγελµατικού προσόντος ή να µεταφερθούν σε άλλα µαθησιακά προγράµµατα ή επαγγελµατικά προσόντα. Η συσσώρευση πιστωτικών µονάδων είναι µια διαδικασία µέσω της οποίας τα άτοµα µπορούν να αποκτήσουν προσόντα σταδιακά, µε διαδοχικές αξιολογήσεις µαθησιακών αποτελεσµάτων.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ECVET, μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα:

  http://www.ecvet-toolkit.eu
  http://www.efvet.org/

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο ECWORK, μπορείτε να βρείτε υλικό παρακάτω:

  1. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017 (ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ)
  2. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017 (ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ)
  3. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2018 (ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ)

 • ECVET-Permit, european programs

  Το ECVET PERMiT  σύστημα

  Το ECVET PERMiT είναι ένα σύστημα για την αναγνώριση, συγκέντρωση και μεταφορά πιστωτικών μονάδων (credits) στο χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ).

  Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
  Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

  IEK-DELTA-ECVET-Permit

  ECVET  System

  ECVET for Permeability and Transferability between the Non-Formal and Formal VET System

  The project was funded by the European Commission
  This article reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

  IEKDELTA-ECVET-Permit

   

  Εταίροι του Προγράμματος ECVET PERMiT

  Greece

  iekdekta-web-logo

  ΙΙΕΚ ΔΕΛΤΑ – Delta Vocational Training Institute

   

  idec

  IDEC
  http://www.idec.gr

   

  Cyprus

  intercollege

  EDEX – Educational Excellence Corporation Limited (Intercollege)
  https://www.intercollege.ac.cy

   

  ΚΕΠΑ – Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου – Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (CPC)
  http://www.mlsi.gov.cy

   

  ΑνΑΔ – Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Kύπρου (HRDA)
  http://www.hrdauth.org.cy/

   

  Malta

  MCAST – Malta College of Arts, Science and Technology
  http://www.mcast.edu.mt/

  Το έργο ECVET PERMiT

  Το έργο ECVET PERMiT έχει ως στόχο την εφαρμογή της μεθοδολογίας του ευρωπαϊκού συστήματος πιστωτικών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ECVET) σε προγράμματα που υπάγονται στο πλαίσια τόσο της τυπικής όσο και της μη τυπικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, σε μια προσπάθεια να αυξήσει τη διαπερατότητα και τη δυνατότητα μεταφοράς των μαθησιακών αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται μέσα σε διαφορετικά πλαίσια μάθησης.

  Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα στοχεύει να εφαρμόσει τη μεθοδολογία ECVET για την περιγραφή, την αξιολόγηση και την πιστοποίηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων σε τρία προγράμματα μη-τυπικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στις εξής τεχνικές ειδικότητες:

  – Μηχανικός Αυτοκινήτων
  – Ηλεκτρολόγος
  – Υδραυλικός

  προκειμένου να ελεγχθεί η δυνατότητα μεταφοράς πιστωτικών μονάδων από το σύστημα μη-τυπικής μάθησης στο επίσημο σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, κατ ‘αρχάς εντός των εθνικών συνόρων και, σε δεύτερο στάδιο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

  Στόχοι του Έργου

  Η υλοποίηση του έργου περιλαμβάνει τρεις ειδικούς στόχους:

  1. Την εφαρμογή της μεθοδολογίας του ECVET σε ένα επιλεγμένο αριθμό τεχνικών προγραμμάτων εντός των συστημάτων της μη-τυπικής και της τυπικής μάθησης στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτισης σε τρεις χώρες της ΕΕ: Ελλάδα, Κύπρος και Μάλτα.
  1. Τον έλεγχο της μεταφοράς μαθησιακών αποτελεσμάτων από το μη-τυπικό στο τυπικό σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, σε εθνικό και διακρατικό επίπεδο.
  1. Την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τα οφέλη της εφαρμογής του συστήματος ECVET και την προώθηση της εφαρμογής του ECVET για τη διαπερατότητα και τη δυνατότητα μεταφοράς μαθησιακών αποτελεσμάτων από το σύστημα της μη-τυπικής στο σύστημα τυπικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

  Οι στόχοι του έργου είναι σύμφωνοι με τους στόχους και τις προτεραιότητες των στρατηγικών εταιρικών σχέσεων στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ και ειδικότερα:

  – Τη βελτίωση της ποιότητας και της καταλληλότητας των προγραμμάτων μάθησης στον τομέα μη-τυπικης ΕΕΚ, εφαρμόζοντας τη μεθοδολογία του ECVET και τη διευκόλυνση της μεταφορά των πιστώσεων από το σύστημα μη-τυπικής στο επίσημο σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε εθνικό και διακρατικό επίπεδο.

  – Τη διευκόλυνση της επικύρωση της μη-τυπικής μάθησης και της διαπερατότητας της εντός των δομών της τυπικής εκπαίδευσης.

  The ECVET PERMiT  project

  The project ECVET PERMiT aims to implement the European Credit system for Vocational Education and Training (ECVET) methodology in the curricula of VET study programmes within the non-formal and formal VET system, at national and EU level, in an effort to increase the permeability and transferability of the learning outcomes achieved within different learning contexts.

  Specifically, the project aims to apply the ECVET methodology for describing, assessing and validating learning outcomes in the VET study programmes of three non-formal technical specializations:

  Automotive Mechanic
  Electrician
  Plumber

  in order to test the transferability of credits from the non-formal to the formal VET system, firstly within the national boarders and secondly on a European level.

  Project Objectives

  The project implementation involves three specific objectives:

  1. To apply the ECVET methodology in a selected number of technical vocation programmes within the non-formal and formal VET system in three EU countries: Cyprus, Malta and Greece;
  1. To test the transferability of learning outcomes from the non-formal to the formal VET system at national and transnational level;
  1. To raise awareness about the benefits of the implementation of the ECVET system and promote the implementation of ECVET for permeability and transferability within the non-formal and formal VET system at national and European level.

  The project aims are in line with the objectives & priorities of the Strategic Partnerships under the Erasmus+ programme and in particular:

  – To enhance the quality and relevance of the learning programmes in non-formal VET sector, by applying the ECVET methodology and facilitating the transfer of credits from non-formal to formal VET system at national and transnational level;

  – To facilitate the validation of non-formal learning and its permeability within formal education pathways.

  ECVET Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

  Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, που συχνά αναφέρεται ως ECVET, είναι ένα τεχνικό πλαίσιο για τη μεταφορά, την αναγνώριση και (ενδεχομένως) τη συσσώρευση των μαθησιακών αποτελεσμάτων ενός προσώπου με σκοπό την απόκτηση επαγγελματικών προσόντων. Καθοδηγούμενα από σύσταση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα εργαλεία και η μεθοδολογία του ECVET περιλαμβάνουν την περιγραφή των επαγγελματικών προσόντων με βάση ψηφίδες μαθησιακών αποτελεσμάτων, μια διαδικασία μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων και σειρά συμπληρωματικών εγγράφων, όπως συμφωνίες μάθησης, προσωπικές αναλυτικές βαθμολογίες και οδηγούς χρήσης. Το ECVET αποσκοπεί στο να διευκολύνει την αναγνώριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, στο πλαίσιο της κινητικότητας, για σκοπούς απόκτησης επαγγελματικού προσόντος.

  Στο πλαίσιο του έργου ECVET Permit έχει υιοθετηθεί η ακόλουθη ορολογία: Τυπική µάθηση: Μάθηση που πραγµατοποιείται σε δοµηµένο περιβάλλον από εκπαιδευτικό οργανισµό ή οργανισµό κατάρτισης και οδηγεί σε πιστοποίηση, πχ. από οργανισµό που απονέµει αναγνωρισµένα πιστοποιητικά και διπλώµατα.

  Μη τυπική µάθηση: Μάθηση που πραγµατοποιείται από εκπαιδευτικό οργανισµό ή οργανισµό κατάρτισης που ΔΕΝ οδηγεί σε πιστοποίηση, πχ. από οργανισµό που παρέχει κατάρτιση χωρίς την απονοµή αναγνωρισµένου πιστοποιητικού ή διπλώµατος.

  Οι πιστωτικές µονάδες (credits) αποτελούν το σύνολο των µαθησιακών αποτελεσµάτων ενός ατόµου, που έχουν αξιολογηθεί και τα οποία µπορούν να συσσωρευτούν για την απόκτηση ενός επαγγελµατικού προσόντος ή να µεταφερθούν σε άλλα µαθησιακά προγράµµατα ή επαγγελµατικά προσόντα. Η συσσώρευση πιστωτικών µονάδων είναι µια διαδικασία µέσω της οποίας τα άτοµα µπορούν να αποκτήσουν προσόντα σταδιακά, µε διαδοχικές αξιολογήσεις µαθησιακών αποτελεσµάτων.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ECVET, μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα:

  http://www.ecvet-toolkit.eu
  http://www.efvet.org/

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο ECVET PERMiT, μπορείτε να βρείτε υλικό παρακάτω:

  Πρώτο Ενημερωτικό Δελτίο Μάιος 2015.pdf
  Δεύτερο Ενημερωτικό Δελτίο Φεβρουάριος 2016.pdf
  Τρίτο Ενημερωτικό Δελτίο Ιούλιος 2016.pdf
  Τέταρτο Ενημερωτικό Δελτίο Νοέμβριος 2016.pdf

  Παρακάτω θα βρείτε ECVET Experts, υπεύθυνους για την εφαρμογή του εργαλείου ECVET. Επικοινωνήσετε μαζί τους για περισσότερες πληροφορίες και γενικές οδηγίες για την εφαρμογή του ECVET σε προγράμματα Δια Βίου Μάθησης.

  Greece

  Dr. Konstantinos N. Kiousis
  Academic Director
  Organization: Delta Vocational Training Institute
  Telephone: 00302108225983  /  Email: kiousis@iekdelta.gr

  Natassa Kazantzidou
  Consultant
  Organization: IDEC
  Telephone: 00302104286227  /  Email: natassa@idec.gr

  Cyprus

  Demetris Kitsios
  Instructor for Mechanical Installations
  Organization: Cyprus Productivity Center
  Telephone: +35722806154  /  Email: dkitsios@kepa.mlsi.gov.cy

  Stella Philippou
  Human Resource Officer
  Organization: Human Resources Development Authority of Cyprus
  Telephone: +35722390252  /  Email: s.philippou@hrdauth.org.cy

  Yianna Orphanidou, FIH
  Chair Institute of Hospitality, Cyprus
  Organization: University of Nicosia
  Telephone: +35722841649  /  Email: oprhanidou.y@unic.ac.cy

  George Philippides
  Mechanical Installations Assistant Coordinator
  Organization: Intercollege
  Telephone: +35722842592  /  Email: philippides.g@intercollege.ac.cy

  Dr. Andreas Loizou
  Automotive Technology Coordinator
  Organization: Intercollege (Nicosia)
  Telephone: +35722842594  /  Email: loizou.a@intercollege.ac.cy

  Malta

  Jeremy Scerri
  Senior Lecturer
  Organization: MCAST
  Telephone: +35623987700  /  Email: jeremy.scerri@mcast.edu.mt

  Marjohn Demanuele
  Lecturer
  Organization: MCAST
  Telephone: +35623987700  /  Email: marjohn.demanuele@mcast.edu.mt

  Joshua Bugeja
  Subject Coordinator (IT)
  Organization: MCAST
  Telephone: +35623987700  /  Email: joshua.bugeja@mcast.edu.mt

Go to Top