Οδηγίες προς Επιχειρήσεις για τους Όρους & τις Συνθήκες Πρακτικής Άσκησης Καταρτιζομένων ΙΕΚ

Θα θέλαμε αρχικά να σας ευχαριστήσουμε για το ενδιαφέρον σας να απασχολήσετε ένα καταρτιζόμενο του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ για τη διεξαγωγή της Υποχρεωτικής Πρακτικής Άσκησης του. Με το παρόν θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα βασικά στοιχεία που διέπουν την Πρακτική Άσκηση καταρτιζομένων ΙΕΚ καθώς και για τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν κατά την έναρξη, διεξαγωγή και ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 1. Η Πρακτική Άσκηση των καταρτιζομένων ΙΕΚ είναι υποχρεωτική από τον Σεπτέμβριο 2013 και μετά, για όλους όσους εγγράφονται σε ιδιωτικά ή δημόσια ΙΕΚ. (ν.4186 – ΦΕΚ 193 τ.Α΄/17.09.2013).
 2. Οι καταρτιζόμενοι σε ΙΕΚ δικαιούνται να κάνουν Πρακτική Άσκηση είτε παράλληλα με τις σπουδές τους στο Γ’ ή Δ’ εξάμηνο σπουδών (μετά τη λήξη του Β΄ εξαμήνου σπουδών) είτε και μετά την ολοκλήρωση του Δ’ εξαμήνου σπουδών τους.
 3. Η Πρακτική Άσκηση είναι συνολικής διάρκειας 960 ωρών.
 4. Η πρακτική άσκηση πρέπει να είναι συναφής με το αντικείμενο της ειδικότητας του καταρτιζόμενου.
 5. Το ωράριο θα πρέπει να είναι 6 έως 8 ώρες την μέρα για 5 μέρες την εβδομάδα.
 6. Οι καταρτιζόμενοι δεν επιτρέπεται να απουσιάζουν συνολικά πάνω από 15 μέρες κατά την διάρκεια της πρακτικής και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να συμπληρωθούν οι απαιτούμενες ώρες Πρακτικής.
 7. Η ασφαλιστική κάλυψη γίνεται από το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ με ασφάλεια ΙΚΑ καταβάλλοντας 1% επί του ετήσιου τεκμαρτού ημερομισθίου της δωδέκατης ασφαλιστικής κλάσης για ατυχήματα στο χώρο πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης (ΚΥΑ 139931/08-09-2015, ΦΕΚ 1953/B/10-09-2015).
 8. Από την νομοθεσία προκύπτει ότι ο εργοδότης δεν είναι υπόχρεος οικονομικής επιβάρυνσης (ΦΕΚ 104, τ.Β /22-2-1996) κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.
 9. Η πρακτική άσκηση μπορεί να αρχίσει κάθε 1η και 15η του μήνα.
 10. Η Πρακτική Άσκηση καταρτιζομένων ΙΕΚ προσδιορίζεται από τον νόμο ν.4186 (ΦΕΚ 193 τ.Α΄/17.09.2013 άρθρο 23), την Υπουργική Απόφαση 5954/2014 (ΦΕΚ 1807 τ.Β’ /02.07.2014 άρθρο 3) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση 139931/08-09-2015 (ΦΕΚ 1953, τ.B /10-09-2015).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ – ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ – ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΒΗΜΑ 1

Ο καταρτιζόμενος τον οποίο αποφασίσατε να απασχολήσετε ως ασκούμενο θα σας φέρει 10 τουλάχιστον ημέρες πριν την έναρξη της πρακτικής το έντυπο Βεβαίωση Εργοδότη για αποδοχή του καταρτιζόμενου για Πρακτική Άσκηση το οποίο θα πρέπει να συμπληρωθεί και να υπογραφεί από την επιχείρηση και να επιστραφεί στο ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ για να προχωρήσει η διαδικασία έγκρισης από τη ΓΓΔΒΜ του Υπουργείου Παιδείας.

ΒΗΜΑ 2

Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών από την πλευρά του ΙΕΚ, ο Ασκούμενος θα σας φέρει την πρώτη μέρα της πρακτικής του άσκησης:

 • Το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης
  (Το βιβλίο θα συμπληρώνει καθημερινά ο Ασκούμενος και θα πρέπει να υπογράφει εβδομαδιαία ο υπάλληλος ή διευθυντής που θα έχετε θέσει εσείς ως Υπεύθυνο για την Πρακτική Άσκηση του ασκούμενου).
 • Την Εγκριτική Απόφαση θεωρημένη από τη ΓΓΔΒΜ

Τα παραπάνω έντυπα θα πρέπει να βρίσκονται στην εταιρεία σας στην περίπτωση ελέγχου.

ΒΗΜΑ 3

Κατά τη πορεία της πρακτικής άσκησης του καταρτιζομένου θα γίνεται εποπτεία από τον Συντονιστή Πρακτικής Άσκησης του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ με τον οποίο θα μπορείτε να επικοινωνείτε για τα όποια θέματα τυχόν προκύψουν κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης.

ΒΗΜΑ 4

Μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης του καταρτιζομένου θα πρέπει να συμπληρώσετε την αντίστοιχη Βεβαίωση Παρουσίας για την πραγματοποίηση της πρακτικής την οποία ο ασκούμενος οφείλει να προσκομίσει στο ΙΕΚ μαζί με το συμπληρωμένο Βιβλίο Πρακτικής.

Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συνεργασία