Στα πλαίσια του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος “Πρακτική άσκηση καταρτιζόμενων ΙΕΚ” με κωδικό ΟΠΣ 5131399, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», δίνεται η δυνατότητα επιδότησης της πρακτικής άσκησης καταρτιζομένων Δ.Ι.Ε.Κ. και Ι.Ι.ΕΚ. μετά την επιτυχή ολοκλήρωσή της.

Το πρόγραμμα αφορά Πρακτικές Ασκήσεις που ήταν ενεργές και πραγματοποιούνταν το διάστημα από  την 1η Σεπτεμβρίου 2021 και μετά, καθώς και τις νέες ενάρξεις.

Ο πρακτικά ασκούμενος δύναται να λαμβάνει αποζημίωση ίση με το 80% του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.

Η αποζημίωση θα καταβάλλεται από τον φορέα υλοποίησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) στον δικαιούχο πρακτικά ασκούμενο μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης (960 ώρες) και τη χορήγηση Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης και θα βαρύνει εξ ολοκλήρου το έργο χρηματοδότησης.

Στο πλαίσιο παρακολούθησης της ομαλής υλοποίησης της Πράξης, δύνανται να πραγματοποιούνται επιτόπιες επισκέψεις των στελεχών του Ιδρύματος Νεολαίας και Δία Βίου Μάθησης στους εμπλεκόμενους για την υλοποίηση του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης ΙΕΚ. 

Για τη συμμετοχή του στην πράξη, ο καταρτιζόμενος δεν θα πρέπει να συμμετέχει σε άλλα προγράμματα επιδοτούμενα μέσω ΕΣΠΑ.

Μπορείτε να δείτε τον πλήρη οδηγό από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ εδώ: ΙΝΕΔΙΒΙΜ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΙΕΚ

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα θα πρέπει να προσκομίσουν στο ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ τα παρακάτω έγγραφα σε πρωτότυπη μορφή:

  1. Αίτηση Έναρξης Πρακτικής (συνοδευόμενη από Φωτοτυπία Ταυτότητας ή Διαβατηρίου, Βεβαίωση ΑΜΚΑ, Αποδεικτικό ΑΦΜ, Αποδεικτικό Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου στον ΕΦΚΑ/ΑΜΑ )
  2. Ατομικά Στοιχεία Ασκούμενου (το έντυπο συμπληρώνεται χωρίς συντομογραφίες, σύμφωνα με την αστυνομική ταυτότητα ή το διαβατήριο του πρακτικά ασκούμενου)
  3. Ειδική Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης
  4. Απογραφικό Δελτίο Εισόδου Συμμετεχόντων ΕΚΤ
  5. Απογραφικό Δελτίο Εξόδου Συμμετεχόντων ΕΚΤ (για όσους έχουν ήδη ολοκληρώσει την πρακτική)
  6. Αποδεικτικό Κυριότητας τραπεζικoύ λογαριασμό τρεχούμενο/όψεως όπου να εμφανίζεται ο ασκούμενος ως πρώτος δικαιούχος.

Μπορείτε να κατεβάσετε τα παραπάνω έγγραφα πατώντας εδώ: ΙΝΕΔΙΒΙΜ-Πρακτική-άσκηση-καταρτιζόμενων-ΙΕΚ-ΕΝΤΥΠΑ

Για όσους ήταν σε πρακτική το διαστημα από 01/09/21 και για ενάρξεις μέχρι και 15/03/22, τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομιστούν στο ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ έως τις 22 Μαρτίου 2022 σε φάκελο Α4 ο οποίος θα αναγράφει απ΄ έξω:

Το Ονοματεπώνυμο Ασκούμενου και την ένδειξη: «Αίτημα Ένταξης στην Πράξη  «Πρακτική άσκηση καταρτιζόμενων ΙΕΚ» (Κωδικός ΟΠΣ: 5131399)»”

ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ. ΕΔΩ Μαζί!