Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η υπουργική απόφαση, με την οποία ορίζεται η διαδικασία κατάταξης σε Τμήματα ΑΕΙ, αποφοίτων των ΙΕΚ, καθώς και του Μεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας.
Σύμφωνα με αυτή, οι απόφοιτοι του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ που έχουν ολοκληρώσει την πρακτική άσκηση και κατέχουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου πέντε (5) μπορούν να καταταχθούν σε τμήματα και σχολές ΑΕΙ σε ΣΥΝΑΦΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ, με κατατακτήριες εξετάσεις.
Ο ανώτατος αριθμός αποφοίτων ΙΕΚ και Μετα- λυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας, που μπορούν να καταταχθούν ανά πρόγραμμα σπουδών α’ κύκλου των Τμημάτων/Μονοτμηματικών Σχολών υποδοχής των ΑΕΙ, ορίζεται σε ποσοστό επί του ετήσιου αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους σε κάθε Τμήμα ΑΕΙ, και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5%.

Kατατακτήριες εξετάσεις από ΙΕΚ σε ΑΕΙ

Η επιλογή των υποψήφιων για κατάταξη γίνεται αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις, που διενεργούνται με την επιμέλεια του Α.Ε.Ι. και αφορούν εξέταση με θέματα ανάπτυξης σε τρία (3) μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος υποδοχής.

Οι κατατασσόμενοι, ύστερα από αίτηση τους, μπορούν να απαλλαγούν της υποχρέωσης παρακολούθησης της διδασκαλίας των μαθημάτων του ΑΕΙ, το περιεχόμενο των οποίων είχαν διδαχθεί πλήρως ή επαρκώς στην ειδικότητα του ΙΕΚ.
Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των αποφοίτων των ΙΕΚ που επιθυμούν να καταταγούν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα υποβάλλονται στο Τμήμα υποδοχής από 1 έως 15 Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους.
Τα δικαιολογητικά αυτά είναι τα εξής:
α) Αίτηση του ενδιαφερομένου.
β) Αντίγραφο Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων ή ισότιμου τίτλου.
Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Το πρόγραμμα εξετάσεων ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος υποδοχής του ΑΕΙ τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος.
Τα εξεταζόμενα μαθήματα και η ύλη τους ορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος το αργότερο μέχρι 30 Απριλίου του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους και αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος.

Αναβάθμιση πτυχίου ΙΕΚ

Τώρα, ως απόφοιτος του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ, έχεις τη δυνατότητα αναβάθμισης του πτυχίου σου, συνεχίζοντας τις σπουδές σου σε Δημόσια Πανεπιστήμια, σε τμήματα συναφή με την ειδικότητα σου!

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ με την Απόφαση εδώ: ΦΕΚ – Διαδικασία κατάταξης των αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. καθώς και του Μεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας σε Τμήματα Α.Ε.Ι.

Σπούδασε μία από τις 90 σύγχρονες ειδικότητες του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ και πάρε θέση στην αγορά εργασίας!

ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ. ΕΔΩ Μαζί!