Το Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ συμμετέχει στο έργο SECOVE (Sustainable Energy Center of Vocational Excellence), ένα πρόγραμμα το οποίο στοχεύει στη δημιουργία ενός δικτύου συνεργασίας μεταξύ των Κέντρων Επαγγελματικής Αριστείας (CoVEs) στον τομέα της καθαρής και βιώσιμης ενέργειας. Στον πυρήνα του έργου βρίσκεται η ίδρυση των πέντε CoVEs και η ανάπτυξη της πλατφόρμας SECOVE.

Στο ξεκίνημα, οι εταίροι διοργάνωσαν τα πρώτα εθνικά εργαστήρια και στις 5 ευρωπαϊκές χώρες της κοινοπραξίας (Ιταλία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Ισπανία και Σλοβακία). Κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων, οι εταίροι και το κοινό είχαν έναν δομημένο διάλογο σχετικά με το πώς το έργο SECOVE μπορεί να δημιουργήσει μια γέφυρα συνεργασίας μεταξύ της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της βιώσιμης ενέργειας.

Μετά την ολοκλήρωση των εθνικών εργαστηρίων, οι εταίροι αφιερώθηκαν στην έρευνα ορισμένων θεμάτων, προκειμένου να αναπτύξουν περαιτέρω τις γνώσεις τους και να ενισχύσουν τις επιδόσεις τους στην δημιουργία των δικτύων και της πλατφόρμας συνεργασίας του έργου SECOVE.

> Τάσεις σχετικά με τις τεχνολογικές εξελίξεις και τα επαγγελματικά προσόντα

Η έρευνα αυτή λειτουργεί ως βάση για τους συνεργάτες, με στόχο τη διαμόρφωση μιας πιο ουσιαστικής σύνδεσης μεταξύ της εκπαίδευσης στην ΕΕΚ και των προσόντων της ΕΕ και των σημερινών αναγκών του τομέα της ενέργειας και της βιωσιμότητας. Η έρευνα αυτή χωρίστηκε σε 3 φάσεις:

  1. Τεκμηρίωση των νέων τάσεων σε συγκεκριμένους τομείς της βιώσιμης ενέργειας,
  2. Έρευνα σχετικά με τον αντίκτυπο των τάσεων στα απαιτούμενα προσόντα του εργατικού δυναμικού,
  3. Συγκεντρωτική έκθεση με συμπεράσματα και συστάσεις για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.

> Οι Συνεργάτες του SECOVE

22 οργανισμοί από τον τομέα της εκπαίδευσης, της έρευνας, της επιχειρηματικότητας και της περιφερειακής ανάπτυξης.

> Ο “χάρτης” της πλατφόρμας του έργου SECOVE

Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους, οι εταίροι του έργου προχώρησαν στη χάραξη της στρατηγικής τους για τη δημιουργία των Εθνικών Κέντρων Επαγγελματικής Αριστείας (CoVEs) και την ανάπτυξη της πλατφόρμας Εθνικών Κέντρων Επαγγελματικής Αριστείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

> Δημιουργία εθνικών χαρτών έως τον Σεπτέμβριο του 2023

Οι χάρτες περιγράφουν τα Εθνικά Κέντρα Επαγγελματικής Αριστείας, το πεδίο εφαρμογής, τους στόχους και τις δραστηριότητες και καθορίζουν το στρατηγικό σχέδιο για την καθιέρωσή τους.

> Έρευνα ως προς το χάσμα των φύλων – Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση και Βιώσιμη Ενέργεια

Στόχος αυτής της έρευνας είναι η δημιουργία ενός περιβάλλοντος συμπερίληψης για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση και η ενθάρρυνση περισσότερων γυναικών για να ασχοληθούν με τεχνικά επαγγέλματα.

Επιπρόσθετα, η έρευνα επιδιώκει την προώθηση και ανταλλαγή καλών πρακτικών, οι οποίες είναι απαραίτητες για την συμπερίληψη στην ΕΕΚ και την παροχή συμβουλών προς τους κυβερνητικούς φορείς, τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τους εκπαιδευτικούς/εκπαιδευτές, για το πώς μπορούν να βελτιώσουν τα προσόντα τους, ώστε να παρέχουν υποστήριξη και ισότιμη πρόσβαση σε όλες τις ομάδες-στόχους.

Δες όλα τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα στα οποία συμμετέχουν ενεργά οι Σχολές ΔΕΛΤΑ

Μάθε περισσότερα για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα SECOVE

ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ. ΕΔΩ Μαζί!